W pre­mie­ro­wym odcin­ku trze­cie­go sezo­nu powra­ca­my do źró­deł – dyna­micz­ne­go pro­ce­su trans­for­ma­cji gospo­dar­czej, a oka­zją ku temu jest pre­mie­ra książ­ki prof. Kata­rzy­ny Śle­dziew­skiej i prof. Rena­ty WłochThe Eco­no­mics of Digi­tal Trans­for­ma­tion. The Disrup­tion of Mar­kets, Pro­duc­tion, Con­sump­tion, and Work”.

O tym, w jaki spo­sób opi­sy­wać nową, cyfry­zu­ją­cą się rze­czy­wi­stość opo­wia­da­ją Dyrek­tor­ki DELab UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- aspek­ty gospo­dar­ki cyfro­wej, któ­re doty­czą nas oso­bi­ście,
- szyb­kość pro­ce­su dez­ak­tu­ali­za­cji danych,
- pro­ces przyj­mo­wa­nie się nowych pojęć opi­su­ją­cych rze­czy­wi­stość,
- skut­ki dane­ty­za­cji i nowe war­to­ści, two­rzo­ne przez sztucz­ną inte­li­gen­cję,
- nowe mode­le orga­ni­za­cyj­ne i pro­ce­so­we,
- rewo­lu­cyj­ność „rewo­lu­cji cyfro­wej”,
- poli­tycz­ność danych,
- kon­se­kwen­cje cyfro­wej rewolucji.

Udostępnij

Teraz mamy taką sytu­ację, w któ­rej w naszej prze­strze­ni, nie tyl­ko tej cyfro­wej w sen­sie inter­ne­tu, ale też fizycz­nej, poja­wia się coraz wię­cej cyfro­wych urzą­dzeń, co w efek­cie pro­wa­dzi do tego, że zbie­ra­nych jest coraz wię­cej cyfro­wych danych, nie tyl­ko z inter­ne­tu, ale też z nasze­go dzia­ła­nia, naszej pra­cy, któ­rą wyko­nu­je­my w prze­strze­ni fizycz­nej. W efek­cie te dane, któ­re są przez nas gene­ro­wa­ne, z róż­nych źró­deł dzię­ki roz­wo­jo­wi algo­ryt­mów, czy­li cze­goś, co nazy­wa­my sztucz­ną inte­li­gen­cją, mogą być na nowo prze­twa­rza­ne, czy zbie­ra­ne, iden­ty­fi­ko­wa­ne. Two­rzo­ne są róż­ne pre­dyk­cje, jak rów­nież reko­men­da­cje. Na tym wła­śnie bazu­je te nowa wartość.

― prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, DELab UW, WNE UW


Jeże­li mamy tę świa­do­mość, że dane są nie­od­łącz­nym ele­men­tem naszej egzy­sten­cji, my te dane pro­du­ku­je­my, te dane są przez kogoś wyko­rzy­sty­wa­ne, to teraz obo­wiąz­kiem bada­cza, rów­nież takie­go bada­cza, któ­ry podob­nie jak my w DELa­bie jest zaan­ga­żo­wa­ny rów­nież w tę publicz­ną stro­nę dzia­łal­no­ści, te kon­tak­ty z oto­cze­niem Uni­wer­sy­te­tu, jest to, żeby poka­zy­wać, że nie jest tak, że sys­te­my AI są wobec nas zewnętrz­ne i nie pod­da­ją się kon­tro­li. Aspek­tem tej kry­tycz­nej dzia­łal­no­ści badaw­czej i nauko­wej jest to, żeby poka­zy­wać, że da się zmie­nić to, da się pod­da­wać te ele­men­ty regu­la­cji, że one nie są zobiek­ty­wi­zo­wa­ne wobec nas kon­su­men­tów, obywateli.

― prof. Rena­ta Włoch, DELab UW, WS UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top