#66 CoMobility – co by było, gdybyśmy wszyscy wybrali zrównoważony transport?

W kolej­nym odcin­ku pod­ca­stu zagłę­bia­my się w pro­ble­ma­ty­kę zrów­no­wa­żo­ne­go trans­por­tu. Według danych Euro­pej­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pro­du­cen­tów Samo­cho­dów, w Pol­sce na tysiąc miesz­kań­ców przy­pa­da 747 aut, co pla­su­je nas na dru­gim miej­scu w Euro­pie! Co zro­bić, by miesz­kań­cy wyżej od posia­da­nia wła­sne­go samo­cho­du ceni­li bez­piecz­ny, spraw­ny i eko­lo­gicz­ny trans­port? To wła­śnie odpo­wie­dzi na te wyzwa­nia poświę­co­ny jest inno­wa­cyj­ny w ska­li Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go pro­jekt CoMobility.

O zało­że­niach pro­jek­tu oraz inno­wa­cyj­nych dzia­ła­niach, przed jaki­mi stoi zespół badaw­czy, opo­wia­da dr Anna Niciń­ska, kie­row­nicz­ka i głów­na badacz­ka w pro­jek­cie CoMo­bi­li­ty oraz ana­li­tycz­ka DELab UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- źró­dło pomy­słu na bada­nie codzien­nych nawy­ków zwią­za­nych z poru­sza­niem się po mie­ście i co cie­ka­we­go może wynik­nąć z tego bada­nia,
- spo­sób, w jaki bada­cze dozna­ją olśnie­nia, że nale­ży zająć się danym pro­ble­mem,
- zada­nia i wyzwa­nia, jakie zosta­ły wyzna­czo­ne w pro­jek­cie,
- insty­tu­cjo­nal­ne ogra­ni­cze­nia i moż­li­wo­ści w dro­dze do zrów­no­wa­żo­ne­go trans­por­tu,
- punk­ty odnie­sie­nia w innych kra­jach,
- apli­ka­cyj­ny cha­rak­ter pro­jek­tu i zakła­da­ne efek­ty oraz odbior­ców pro­jek­tu,
- inno­wa­cyj­ne i eks­pe­ry­men­tal­ne ele­men­ty projektu.

Udostępnij

Nie mamy jakichś zało­żeń, mamy jakieś wyobra­że­nia co to może być. Ale ponie­waż idzie­my na żywioł, w tym sen­sie, że to będzie wyko­kre­owa­ne, nie mamy tutaj goto­wych, zało­żo­nych z góry recept, zoba­czy­my co wyobraź­nia dzie­ciom przy­nie­sie (…) Mamy dwie run­dy inge­ren­cji. Pierw­sza, taka krót­ko­okre­so­wa, czy­li te rze­czy, któ­re są moż­li­we do prze­pro­wa­dze­nia sto­sun­ko­wo nie­wiel­kim kosz­tem, bez więk­szych przy­go­to­wań, zgód miej­skich. A dru­ga, to wybie­rze­my kil­ka rze­czy, któ­re może­my zro­bić w prze­strze­ni miej­skiej już takich grub­szych, we współ­pra­cy z odpo­wied­ni­mi urzę­da­mi i w poroz­mie­niu z nimi, z zasto­so­wa­niem prze­pi­sów (…) Oprócz tego dzie­je się wie­le rze­czy edu­ka­cyj­nych w szko­łach, w duchu citi­zen science.

― dr Anna Niciń­ska, DELab UW, WNE UE

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top