#66 CoMobility – co by było, gdybyśmy wszyscy wybrali zrównoważony transport?

W kolej­nym odcin­ku pod­ca­stu zagłę­bia­my się w pro­ble­ma­ty­kę zrów­no­wa­żo­ne­go trans­por­tu. Według danych Euro­pej­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pro­du­cen­tów Samo­cho­dów, w Pol­sce na tysiąc miesz­kań­ców przy­pa­da 747 aut, co pla­su­je nas na dru­gim miej­scu w Euro­pie! Co zro­bić, by miesz­kań­cy wyżej od posia­da­nia wła­sne­go samo­cho­du ceni­li bez­piecz­ny, spraw­ny i eko­lo­gicz­ny trans­port? To wła­śnie odpo­wie­dzi na te wyzwa­nia poświę­co­ny jest inno­wa­cyj­ny w ska­li Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go pro­jekt CoMobility.

O zało­że­niach pro­jek­tu oraz inno­wa­cyj­nych dzia­ła­niach, przed jaki­mi stoi zespół badaw­czy, opo­wia­da dr Anna Niciń­ska, kie­row­nicz­ka i głów­na badacz­ka w pro­jek­cie CoMo­bi­li­ty oraz ana­li­tycz­ka DELab UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- źró­dło pomy­słu na bada­nie codzien­nych nawy­ków zwią­za­nych z poru­sza­niem się po mie­ście i co cie­ka­we­go może wynik­nąć z tego bada­nia,
- spo­sób, w jaki bada­cze dozna­ją olśnie­nia, że nale­ży zająć się danym pro­ble­mem,
- zada­nia i wyzwa­nia, jakie zosta­ły wyzna­czo­ne w pro­jek­cie,
- insty­tu­cjo­nal­ne ogra­ni­cze­nia i moż­li­wo­ści w dro­dze do zrów­no­wa­żo­ne­go trans­por­tu,
- punk­ty odnie­sie­nia w innych kra­jach,
- apli­ka­cyj­ny cha­rak­ter pro­jek­tu i zakła­da­ne efek­ty oraz odbior­ców pro­jek­tu,
- inno­wa­cyj­ne i eks­pe­ry­men­tal­ne ele­men­ty projektu.

Udostępnij

Nie mamy jakichś założeń, mamy jakieś wyobrażenia co to może być. Ale ponieważ idziemy na żywioł, w tym sensie, że to będzie wykokreowane, nie mamy tutaj gotowych, założonych z góry recept, zobaczymy co wyobraźnia dzieciom przyniesie (...) Mamy dwie rundy ingerencji. Pierwsza, taka krótkookresowa, czyli te rzeczy, które są możliwe do przeprowadzenia stosunkowo niewielkim kosztem, bez większych przygotowań, zgód miejskich. A druga, to wybierzemy kilka rzeczy, które możemy zrobić w przestrzeni miejskiej już takich grubszych, we współpracy z odpowiednimi urzędami i w porozmieniu z nimi, z zastosowaniem przepisów (...) Oprócz tego dzieje się wiele rzeczy edukacyjnych w szkołach, w duchu citizen science.

― dr Anna Nicińska, DELab UW, WNE UE

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry