#69 Kryptoaktywiści, kryptoinwestorzy i… kryptokotki

W cią­gu 7 ostat­nich lat powsta­ło w Pol­sce 4 razy wię­cej kryp­to­wa­lut niż ist­nie­je tra­dy­cyj­nych jed­no­stek mone­tar­nych. W teo­rii każ­dy z nas może być twór­cą kry­to­wa­lu­ty. W prak­ty­ce – więk­szość takich pro­jek­tów bar­dzo szyb­ko upa­da, wery­fi­ko­wa­ny przez pra­wa ryn­ko­we. Jak wyglą­da rynek kryp­to­wa­lu­ty, kto usta­la na nim regu­ły, a kto pod­po­rząd­ko­wu­je się pra­wom kryp­to­wa­lu­to­wych eko­sys­te­mów? O tym w kolej­nym odcin­ku nasze­go podcastu.

O ryn­ku kryp­to­wa­lut, jego akto­rach i pra­wach opo­wia­da dok­to­rant na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW i współ­pra­cow­nik DELa­bu, Damian Zię­ba, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- defi­ni­cję kryp­to­wa­lu­ty i jej typy,
- kres „kopa­nia” bit­co­inów,
- cel powo­ły­wa­nia do życia kryp­to­wa­lut,
- per­spek­ty­wy kryp­to­ak­ty­wów w glo­bal­nych finan­sach i biz­ne­sie,
- taj­ni­ki dzia­ła­nia toke­nów,
- czyn­ni­ki wyzna­cza­ją­ce war­tość kryp­to­ak­ty­wów oraz akto­rów wpły­wa­ją­cych na ich kurs,
- dzia­ła­nia, któ­re może pod­jąć zwy­kły użyt­kow­nik, posia­da­ją­cy kryp­to­wa­lu­ty,
- nowe typy kryp­to­ak­ty­wów i moż­li­wość ich uży­cia w biz­ne­sie – np. non-fun­gi­ble tokens (NFT),
- szcze­gó­ły pro­jek­tu Car­bit, opar­te­go o NFT.

Udostępnij

Non-fun­gi­ble token to token nie­wy­mie­nia­ny i uni­kal­ny. Naj­częst­szym uży­ciem są dobra kolek­cjo­ner­skie, gdzie ktoś ma swo­je dzie­ło sztu­ki i cyfry­zu­je je na tzw. NFT i może cyfro­wo go komuś sprze­dać. Zawsze ten token ma swój zestaw cha­rak­te­ry­styk i jest wyce­nia­ny potem ryn­ko­wo na tej pod­sta­wie. Cała idea wzię­ła się od gry Cryp­to­kit­ties – ludzie zbie­ra­li cyfro­wej kot­ki. Każ­dy z nich miał jakąś szyb­kość, kolor i ludzie ści­ga­li się tymi kot­ka­mi. Sta­ło się to tak popu­lar­ne, że zatka­ło to całą sieć Ethe­reum w pew­nym momen­cie. W 2017–2018 roku wie­le pro­jek­tów upa­dło, przez to, że ludzie gra­li sobie w gier­ki, kryp­to­kot­ki, doko­ny­wa­li bar­dzo dużo trans­ak­cji. Jeże­li ktoś chciał wyko­rzy­stać taki pro­jekt biz­ne­so­wy, to musiał bar­dzo dużo zapła­cić za jed­ną transakcję. 

― Damian Zię­ba, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top