#76 Obiecująca wizja dla klasy kreatywnej, poważne ryzyko wykluczenia społecznego, czyli o dylematach Metaversum

Wnio­ski z eks­pe­ry­men­tu doko­na­ne­go przez Joan­nę Stern, opie­ra­ją­ce­go się na funk­cjo­no­wa­niu przez 24 godzi­ny w Meta­ver­sum – rze­czy­wi­sto­ści, któ­rej powsta­nie zapo­wie­dział w tym roku Mark Zuc­ker­berg, są co naj­mniej nie­jed­no­znacz­ne. Wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość Face­bo­oka to jed­no­cze­śnie cie­ka­we doświad­cze­nie, ale też masa dyle­ma­tów.

O tym, czy jeste­śmy goto­wi na życie w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, jakie kon­se­kwen­cje nie­sie dla nas zanu­rze­nie w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści i świe­cie doświad­czeń cyfro­wych oraz czy pro­jekt ma szan­se powo­dze­nia opo­wia­da­ją ana­li­ty­cy DELab UW: dr Woj­tek Har­dy, Satia Roży­nekMichał Paliń­ski, a rytm audy­cji wyzna­cza­ją pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- naszą goto­wość do wkro­cze­nia do świa­ta Meta­ver­sum,
- hory­zont cza­so­wy, wyzna­cza­ją­cy nie­uchron­ne nadej­ście obie­ca­ne­go przez Meta postę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go
- powo­dy, dla któ­rych o Meta­ver­sum sły­szy­my wła­śnie teraz,
- atrak­cyj­ność wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści,
- spi­sek GAFA w kon­tek­ście roz­sze­rze­nia ryn­ków zby­tu,
- kwe­stia, do któ­rych musi­my się przy­go­to­wać jako użyt­kow­ni­cy, jesz­cze przed wej­ściem do rze­czy­wi­sto­ści Face­bo­oka,
- kon­se­kwen­cje odmo­wy dołą­cze­nia do Meta­ver­sum,
- dal­sze ist­nie­nie życia poza nową rze­czy­wi­sto­ścią i czy będzie­my zasta­na­wiać się, np. nad kwe­stią pry­wat­no­ści,
- kosz­ty dla użyt­kow­ni­ka,
- regu­la­cje i regu­la­to­rów nowej rze­czy­wi­sto­ści,
- wyzwa­nia zwią­za­ne są z Metaversum.

Udostępnij

Na ten moment widzi­my jedy­nie zaląż­ki, któ­re mogą umoż­li­wić nam to Meta­ver­sum w mak­sy­ma­li­stycz­nej for­mie. W for­mie mini­ma­li­stycz­nej, czy­li tych spo­tkań awa­ta­ro­wych, na razie bez holo­gra­mów, to kwe­stia naj­bliż­szych kil­ku lat (…) Kwe­stia tech­no­lo­gicz­na to jed­no, inna spra­wa, co moż­na przy uży­ciu tych tech­no­lo­gii sprze­da­wać czy dostar­czać ludziom. Pyta­nie, co będzie zwor­ni­kiem dla tych róż­nych tech­no­lo­gii. Natu­ral­nym kan­dy­da­tem dla takie­go zwor­ni­ka są media społecznościowe.

― Michał Paliń­ski, DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Na prze­strze­ni naj­bliż­szych lat może­my doświad­czać poje­dyn­czych ele­men­tów, któ­re póź­niej będą skła­da­ły się na Meta­ver­sum, bo to wszyst­ko dopie­ro jest w pro­ce­sie. Te wszyst­kie bar­dzo roz­pro­szo­ne fir­my, któ­re pra­cu­ją nad poszcze­gól­ny­mi roz­wią­za­nia­mi, któ­re mogą póź­niej wejść w kanon Meta­ver­sum, pra­cu­ją póki co oddziel­nie, więc koniecz­ne jest to, żeby powsta­ła infra­struk­tu­ra, któ­ra umoż­li­wi współ­pra­cę. Więc zanim do tego doj­dzie­my, jest jesz­cze tro­chę cza­su przed nami, więc po dro­dze będzie­my mogli też przy­zwy­cza­jać się do poszcze­gól­nych elementów.

― Satia Roży­nek, DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Myślę, że walut będzie pew­nie bar­dzo dużo: kryp­to­wa­lu­ty, jakieś wewnętrz­ne, wewnątrz poje­dyn­czych doświad­czeń mini­wa­lu­ty, będzie walu­ta pod posta­cią uwa­gi i cza­su, któ­ry poświę­ca­my na jakąś rzecz. Ktoś może chcieć dawać rekla­my w swo­im wir­tu­al­nym zakąt­ku, ktoś inny może woleć prze­le­wy. To jest zróż­ni­co­wa­ne, osób two­rzą­cych to Meta­ver­sum będzie na pew­no bar­dzo wie­le. Teraz pyta­nie, kto zaj­mie klu­czo­we pozy­cje w tym wszyst­kim. Moż­na się zasta­no­wić, czy nie będą potrzeb­ne nowe role.

― Woj­ciech Har­dy, DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top