#77 Jak zbadać efektywność i sprawiedliwość systemu sądownictwa?

Gdy myśli­my o pra­cy pol­skich sądów w kate­go­rii efek­tyw­no­ści, na myśl nasu­wa nam się czas reali­za­cji spraw. Według danych na 2020 rok, śred­ni czas roz­pa­try­wa­nia spra­wy w sądzie rejo­no­wym wyniósł 7 mie­się­cy. Czy o taką efek­tyw­ność cho­dzi? W kolej­nym odcin­ku roz­ma­wia­my o tym, jak eko­no­mi­sta może stwier­dzić, czy sys­tem sądow­nic­twa jest mniej lub bar­dziej efektywny.

O meto­dzie pomia­ru efek­tyw­no­ści sys­te­mu sądo­we­go z uży­ciem ucze­nia maszy­no­we­go i text-minin­gu opo­wia­da Maciej Świ­ta­ła, dok­to­rant na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- przy­ję­te w bada­niu zna­cze­nie poję­cia „efek­tyw­ność” oraz wyznacz­ni­ki przy­ję­te w bada­niu,
- spo­so­by, w jakie eko­no­mia może stwier­dzić „spra­wie­dli­wość” wyro­ków,
- auto­ma­ty­zo­wa­nie bada­nia wyro­ków sądo­wych,
- zasa­dy dzia­ła­nia algo­ryt­mu pozwa­la­ją­ce­go na bada­nie efek­tyw­no­ści,
- zagad­nie­nia, któ­re sta­ły się przed­mio­tem bada­nia,
- zasa­dy dzia­ła­nia mode­lu oraz błę­dy, któ­re może popeł­nić tak skon­stru­owa­ny model,
- wyni­ki bada­nia i pra­wi­dło­wo­ści, któ­re wyła­nia­ją się z bada­nia,
- zaska­ku­ją­ce wnioski.

Udostępnij

Wyko­rzy­sta­łem jeden z algo­ryt­mów do kla­sy­fi­ka­cji tek­stów, to było tzw. latent diri­chlet allo­ca­tion (LDA). To jest algo­rytm, któ­ry naj­pro­ściej mówiąc, bie­rze pod uwa­gę tabel­kę i z tej tabel­ki każ­dy wiersz odpo­wia­da poje­dyn­cze­mu doku­men­to­wi, u nas orze­cze­niu, a każ­da kolum­na odpo­wia­da sło­wu, któ­re może wystą­pić. Powsta­je nam w ten spo­sób taka tabel­ka, w któ­rej jest dużo zer, bo w nie­któ­rych orze­cze­niach pew­ne sło­wa nie wystę­pu­ją, ale są też war­to­ści licz­bo­we. Algo­rytm roz­wa­ża­jąc taką tabel­kę sta­ra się pogru­po­wać te nasze orze­cze­nia. Oczy­wi­ście musi­my zade­kla­ro­wać ile tych grup ma być, do tego są odpo­wied­nie mia­ry, żeby wybrać licz­bę tych grup.

― Maciej Świ­ta­ła, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top