#79 Po co tokenizować dobra i jak regulować metawers blockchainowy?

O meta­wer­sie mówi się coraz wię­cej – zarów­no w kon­tek­ście jego funk­cjo­no­wa­nia i nasze­go przej­ścia do świa­ta wir­tu­al­ne­go, jak i etycz­nych kon­se­kwen­cji stwo­rze­nia nowej rze­czy­wi­sto­ści. Mało kto zda­je sobie jed­nak spra­wę, że meta­wers, któ­re­go powsta­niu infor­mo­wał w paź­dzier­ni­ku Mark Zuc­ker­berg, opar­ty jest na kon­cep­cji meta­wer­su block­cha­ino­we­go. Czym róż­nią się te koncepcje? 

O kryp­to­świe­cie: kryp­to­wa­lu­tach, kryp­to­pro­ce­sach i meta­wer­sie opo­wia­da Łukasz Jonak, ana­li­tyk DELab UW oraz kie­row­nik pro­jek­tu „Maszy­na Spo­łecz­na”, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- feno­men ryn­ku sprze­da­ży rze­czy, któ­re fizycz­nie nie ist­nie­ją, za pie­nią­dze, któ­re rów­nież są wir­tu­al­ne,
- róż­ni­ce mię­dzy meta­wer­sem block­cha­ino­wym a wizją, któ­rą zapro­po­no­wał Face­bo­ok,
- prze­wa­gi meta­wer­su block­cha­ino­we­go,
- zmia­ny, jakie nie­sie za sobą wej­ście do meta­wer­su komer­cyj­nych marek,
- cel, w jakim użyt­kow­ni­cy kupu­ją sto­ke­ni­zo­wa­ne dobra,
- regu­la­cje świa­ta block­cha­inów i meta­wer­su,
- sta­ble­co­iny i mecha­nizm ich dzia­ła­nia,
- wyzwa­nia, jakie cze­ka­ją świat block­cha­in w 2022 roku.

Udostępnij

Jeże­li nagle poja­wia się nowy świat, świat zna­czeń, w któ­ry moż­na zacze­pić memy zwią­za­ne z pro­duk­ta­mi, usłu­ga­mi, to dla­cze­go nie wejść w ten nowy świat. Nie­daw­no Nike zaku­pi­ły butik wir­tu­al­ny, któ­ry nazy­wa się Arte­fakt, któ­ry two­rzy wir­tu­al­ne sne­aker­sy, oczy­wi­ście sto­ke­ni­zo­wa­ne, któ­re mogą być uży­wa­ne w cyfro­wym świe­cie (…) To wszyst­ko jest cyfro­we, pro­gra­mo­wa­ne – w pro­gra­mie, w smart-kontr­ak­cie zosta­ło zapro­gra­mo­wa­ne, że tych obraz­ków może być nie wię­cej niż np. 10 tys. Mamy eko­no­mię nie­do­bo­ru (scar­ci­ty), któ­ra powo­du­je, że dobra rzad­kie są dro­gie. Dodaj­my do tego sta­tus kul­to­wy takie­go obraz­ka – wszyst­ko to powo­du­je, że popyt na nie jest bar­dzo duży i poziom, za któ­ry moż­na je kupić jest wysoki.

― Łukasz Jonak, DELab UW, Wydział Socjo­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top