8 czerwca 2017Seminarium dla MŚP

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w semi­na­rium pt.

Rekin e‑biznesu, czy­li co każ­dy przed­się­bior­ca powi­nien wie­dzieć o Jed­no­li­tym ryn­ku cyfro­wym

Wśród pre­le­gen­tów dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i Joan­na Mazur z DELab UW, któ­re opo­wie­dzą, czy Jed­no­li­ty Rynek Cyfro­wy to źró­dło nowych barier, czy nowych szans, a tak­że Domi­nik Jan­kow­ski, Kie­row­nik Biu­ra Enter­pri­se Euro­pe Network przy DELab UW, któ­ry opo­wie o zarzą­dza­niu inno­wa­cja­mi w MŚP.

Semi­na­rium odbę­dzie się 8 czerw­ca 2017 r. w War­sza­wie, w sie­dzi­bie Pol­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści, ul. Pań­ska 81/83, w godz. 10:15–12:10.

Semi­na­rium prze­zna­czo­ne jest dla firm z sek­to­ra MŚP. Uczest­nic­two w nim jest bez­płat­ne.

Wię­cej infor­ma­cji i reje­stra­cja: TUTAJ.

Przewiń do góry