#80 Technologiczne fakty i pseudonaukowe mity o 5G

O 5G sły­szy­my naj­czę­ściej w kon­tek­ście pseu­do­nau­ko­wych teo­rii, zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem nowej tech­no­lo­gii. Na stro­nach rzą­do­wych może­my zna­leźć eks­perc­kie wypo­wie­dzi, oba­la­ją­ce mity doty­czą­ce 5G – wpływ na psz­czo­ły, funk­cjo­no­wa­nie mózgu czy wywo­ły­wa­nie COVID-19 – jed­nak im wię­cej wysił­ku wkła­da­my w roz­pra­wie­nie się z mita­mi, tym licz­niej poja­wia­ją się w dys­kur­sie. 

O tech­no­lo­gii 5G: nadzie­jach i oba­wach zwią­za­nych z nową tech­no­lo­gią, a tak­że pseu­do­nau­ko­wych mitach opo­wia­da dr inż. Tomasz Kraw­czyk, eks­pert DELab UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- pocho­dze­nie mitów, zwią­za­nych z tech­no­lo­gią 5G,
- Bia­łą Księ­gę w spra­wie 5G, któ­rą wyda­ło Mini­ster­stwo Cyfry­za­cji,
- mecha­ni­zmy dzia­ła­nie 5G od stro­ny nauki, w szcze­gól­no­ści fizy­ki,
- szko­dli­wość i kan­ce­ro­gen­ność tech­no­lo­gii dla czło­wie­ka,
- powo­dy, dla któ­rych tech­no­lo­gie tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne nowej gene­ra­cji są nam potrzeb­ne,
- kom­pa­ty­bil­ność urzą­dzeń z 5G,
- zasto­so­wa­nie nowej tech­no­lo­gii, w szcze­gól­no­ści w prze­my­śle 4.0,
- mecha­ni­zmy dzia­ła­nia 5G od stro­ny nauko­wej,
- sce­na­riu­sze roz­wo­ju 5G i zasto­so­wa­nia z nimi związane.

Udostępnij

W momen­cie, kie­dy tech­no­lo­gia 5G zaczę­ła doj­rze­wać, zaczę­ła też być wpro­wa­dza­na stop­nio­wo w wie­lu kra­jach, poja­wi­ły się róż­ne­go rodza­ju gło­sy na temat szko­dli­wo­ści tej tech­no­lo­gii. Spo­ro w tym jest nie­ste­ty dez­in­for­ma­cji. Z tego, co przy­naj­mniej na chwi­lę obec­ną moż­na powie­dzieć na temat tej dez­in­for­ma­cji, to np. ana­li­ty­cy wska­zu­ją na źró­dła tej dez­in­for­ma­cji, któ­re zwią­za­ne są z naszym wiel­kim sąsia­dem gdzieś na wschod­niej ścia­nie, któ­ry skrzęt­nie wyko­rzy­stu­je swo­je media i one przy­bie­ra­ją róż­ne for­my (…) np. mówi się o tym, że dzie­ci bawią­ce się gdzieś przy infra­struk­tu­rze zwią­za­nej z 5G są nara­żo­ne na raka, nie mogą sku­pić się na nauce.

― dr inż. Tomasz Kraw­czyk, DELab UW, Euro­pe­an Enter­pri­se Network

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top