#81 Nowy lepszy świat, czyli innowacje, jakie niesie Przemysł 4.0

Wpro­wa­dze­nie tech­no­lo­gii 5G to nie tyl­ko zmia­ny dla użyt­kow­ni­ków sie­ci, pły­ną­ce m.in. z szyb­kie­go prze­sy­łu danych, ale też rewo­lu­cja w pro­duk­cji roz­ma­itych towa­rów i usług. To czwar­ta rewo­lu­cja cyfro­wa, na któ­rą fir­my muszą grun­tow­nie się przy­go­to­wać. Jak pod wpły­wem nowych tech­no­lo­gii zmie­nia się spo­sób zarzą­dza­nia fir­mą i pro­duk­cją w roz­ma­itych przedsiębiorstwach? 

O wpły­wie nowych tech­no­lo­gii na zmia­nę pro­ce­so­wą i orga­ni­za­cyj­ną przed­się­biorstw opo­wia­da dr inż. Tomasz Kraw­czyk, eks­pert DELab UW i Plat­for­my Prze­my­słu Przy­szło­ścią, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- defi­ni­cję Prze­my­słu 4.0 i jej fila­ry,
- zasto­so­wa­nie kobo­tów i tech­no­lo­gii 5G,
- efek­ty Prze­my­słu 4.0,
- struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną Prze­my­słu 4.0 i jej podo­bień­stwa do pro­jek­to­wej (agi­le­’o­wej) for­my pra­cy,
- inter­dy­scy­pli­nar­ność zespo­łów oraz ich roz­pro­sze­nie,
- zmia­ny, któ­re pan­de­mia wpro­wa­dzi­ła w pro­ce­sach i orga­ni­za­cjach,
- cel i moż­li­wo­ści cyfro­wych bliź­nia­ków,
- zakres rewo­lu­cji Prze­my­słu 4.0,
- efek­ty nowej kul­tu­ry pra­cy,
- zyski dla śro­do­wi­ska zwią­za­ne z Prze­my­słem 4.0 i „zie­lo­ne roz­wią­za­nia”,
- nie­uchron­ność zmian, któ­re nie­sie idea Indu­stry 4.0.

Udostępnij

Pro­ce­sy zaczy­na­ją być moc­no zin­te­gro­wa­ne – zarów­no z pozio­mu tzw. inte­gra­cji pio­no­wej, jak i pozio­mej. Pozio­mej, czy­li jest to prze­pływ mate­ria­łów, surow­ców pod goto­we pro­duk­ty i usłu­gi do klien­tów. I tej pio­no­wej, moż­na stwier­dzić od zarzą­dza­nia stra­te­gicz­ne­go, poprzez ope­ra­cyj­ne pro­duk­cje, aż po szcze­gó­ło­wo, jak wła­śnie zarzą­dza­nie urzą­dze­nia­mi w ramach tyl­ko pro­duk­cji, tego, co jest w fir­mach (…) Jeże­li mówi­my o dzia­ła­niu zespo­ło­wym w ramach Prze­my­słu 4.0, to nadal się to utrzy­mu­je, z tym, że te zespo­ły będą moc­no inter­dy­scy­pli­nar­ne – w skład takich zespo­łów będą wcho­dzić mena­dże­ro­wie zarzą­dza­ją­cy pro­duk­cją, mar­ke­tin­giem, ale też inży­nie­ro­wie odpo­wie­dzial­ni za pro­ce­sy, czy też bada­cze, odpo­wie­dzial­ni za cykl życia produktu.

― dr inż. Tomasz Kraw­czyk, DELab UW, Plat­for­ma Prze­my­słu Przyszłości

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top