#82 Jak w dobie cyfrowej rewolucji uzdrowić polski dyskurs?

Jak poka­zu­ją dane Insty­tu­tu Badań Inter­ne­tu i Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, Pola­cy w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji o świe­cie zaglą­da­ją naj­chęt­niej do inter­ne­tu – aż 2/3 Pola­ków wła­śnie z sie­ci czer­pie wie­dzę o świe­cie. Tyl­ko co 3 z nas włą­cza w tym celu radio, a co pią­ty się­ga po pra­sę. Jak w tym zdo­mi­no­wa­niu świa­ta przez nowe tech­no­lo­gie cyfro­we powin­ny zacho­wy­wać się media i w któ­rą stro­nę powi­nien zmie­niać się dys­kurs publiczny?

O dia­gno­zie i recep­cie na ule­cze­nie pol­skiej deba­ty publicz­nej opo­wia­da prof. Michał Gło­wac­ki (Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- spo­so­bie, w jaki inter­net wpły­wa na spo­łe­czeń­stwo,
- zmia­nach, któ­re nowe media wpro­wa­dzi­ły w tym, jak poro­zu­mie­wa­my się w prze­strze­niach publicz­nych,
- kla­sy­fi­ka­cji prze­my­słów kre­atyw­nych,
- rewo­lu­cji nowym mediów, czy­li zmia­nie w zakre­sie urzą­dzeń mobil­nych i pry­ma­cie użyt­kow­ni­ka,
- tym, czy w obli­czu nowych mediów i para­dyg­ma­tu uczest­nic­twa, słusz­ne jest zało­że­nie, że każ­dy musi być uczest­ni­kiem spo­łecz­no­ści lokal­nej,
- obsza­rach, w któ­rych inter­net nie jest prze­strze­nią otwar­tą na uczest­ni­ka i „ciem­nych obsza­rach” inter­ne­tu,
- plu­ra­li­za­cji dys­kur­su,
- inklu­zyw­no­ści deba­ty publicz­nej i kie­run­kach, w któ­rych powin­ny pójść media, by ją osią­gnąć,
- trud­nym pro­ce­sie trans­for­ma­cji mediów w Polsce.

Udostępnij

Teraz jednym z najważniejszych zadań będzie odpowiedzenie sobie na pytanie, czy czasami nie chodzi o to, by rzeczywiście stać się aktywnym uczestnikiem społeczności lokalnej i zrobić dodatkowo coś jeszcze (...) Internet, umożliwiając obywatelom wyrażanie opinii, pozwolił nam w pewnym sensie zradykalizować się. Ale przez pojęcie radykalizacji rozumiem bardzo silne dzielenie się ludzi, np. pod kątem poglądów politycznych. Druga rzecz jest taka, że zaczęło nam brakować takiej wspólnej platformy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w latach 90., mamy do dyspozycji tylko jeden program telewizyjny. I tu się dzieje wspólnota.

― prof. Michał Głowacki, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry