#82 Jak w dobie cyfrowej rewolucji uzdrowić polski dyskurs?

Jak poka­zu­ją dane Insty­tu­tu Badań Inter­ne­tu i Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, Pola­cy w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji o świe­cie zaglą­da­ją naj­chęt­niej do inter­ne­tu – aż 2/3 Pola­ków wła­śnie z sie­ci czer­pie wie­dzę o świe­cie. Tyl­ko co 3 z nas włą­cza w tym celu radio, a co pią­ty się­ga po pra­sę. Jak w tym zdo­mi­no­wa­niu świa­ta przez nowe tech­no­lo­gie cyfro­we powin­ny zacho­wy­wać się media i w któ­rą stro­nę powi­nien zmie­niać się dys­kurs publiczny?

O dia­gno­zie i recep­cie na ule­cze­nie pol­skiej deba­ty publicz­nej opo­wia­da prof. Michał Gło­wac­ki (Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- spo­so­bie, w jaki inter­net wpły­wa na spo­łe­czeń­stwo,
- zmia­nach, któ­re nowe media wpro­wa­dzi­ły w tym, jak poro­zu­mie­wa­my się w prze­strze­niach publicz­nych,
- kla­sy­fi­ka­cji prze­my­słów kre­atyw­nych,
- rewo­lu­cji nowym mediów, czy­li zmia­nie w zakre­sie urzą­dzeń mobil­nych i pry­ma­cie użyt­kow­ni­ka,
- tym, czy w obli­czu nowych mediów i para­dyg­ma­tu uczest­nic­twa, słusz­ne jest zało­że­nie, że każ­dy musi być uczest­ni­kiem spo­łecz­no­ści lokal­nej,
- obsza­rach, w któ­rych inter­net nie jest prze­strze­nią otwar­tą na uczest­ni­ka i „ciem­nych obsza­rach” inter­ne­tu,
- plu­ra­li­za­cji dys­kur­su,
- inklu­zyw­no­ści deba­ty publicz­nej i kie­run­kach, w któ­rych powin­ny pójść media, by ją osią­gnąć,
- trud­nym pro­ce­sie trans­for­ma­cji mediów w Polsce.

Udostępnij

Teraz jed­nym z naj­waż­niej­szych zadań będzie odpo­wie­dze­nie sobie na pyta­nie, czy cza­sa­mi nie cho­dzi o to, by rze­czy­wi­ście stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem spo­łecz­no­ści lokal­nej i zro­bić dodat­ko­wo coś jesz­cze (…) Inter­net, umoż­li­wia­jąc oby­wa­te­lom wyra­ża­nie opi­nii, pozwo­lił nam w pew­nym sen­sie zra­dy­ka­li­zo­wać się. Ale przez poję­cie rady­ka­li­za­cji rozu­miem bar­dzo sil­ne dzie­le­nie się ludzi, np. pod kątem poglą­dów poli­tycz­nych. Dru­ga rzecz jest taka, że zaczę­ło nam bra­ko­wać takiej wspól­nej plat­for­my. Wyobraź­my sobie, że jeste­śmy w latach 90., mamy do dys­po­zy­cji tyl­ko jeden pro­gram tele­wi­zyj­ny. I tu się dzie­je wspólnota.

― prof. Michał Gło­wac­ki, Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top