#83 Geometria nieeuklidesowa i arcydzieło, które topi umysł

Gdy myśli­my o wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, przed ocza­mi mamy doświad­cze­nie świa­ta bez wycho­dze­nia z domu – eks­plo­ro­wa­nie innej rze­czy­wi­sto­ści, prze­strze­nie zwią­za­ne z roz­ryw­ką czy doświad­cza­nia nowe­go z wyko­rzy­sta­niem gogli VR. Tym­cza­sem VR wkra­cza coraz śmie­lej do edu­ka­cji, coraz wię­cej pro­gra­mów opie­ra się na wyko­rzy­sta­niu sztucz­nej inte­li­gen­cji i rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej, któ­ra może nas zabrać do kra­iny nauki nie­co bar­dziej empi­rycz­nie. Do cze­go w nauce może zostać wyko­rzy­sta­ny VR?

O tym, do cze­go w nauce, tak­że na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, wyko­rzy­stać moż­na wir­tu­al­ną rze­czy­wi­stość opo­wia­da dr Doro­ta Celiń­ska-Kop­czyń­ska (Insty­tut Infor­ma­ty­ki na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- przy­kła­dy wyko­rzy­sta­nia VR w edu­ka­cji,
- pro­jekt, w któ­rym wyko­rzy­stu­je się VR do naucza­nia geo­me­trii nie­eu­kli­de­so­wej,
- pro­ble­my z wir­tu­al­ną rze­czy­wi­sto­ścią – w szcze­gól­no­ści z cza­sem, jaki może­my w niej prze­by­wać,
- trój­kąt zło­żo­ny z trzech kątów pro­stych oraz zało­że­nia geo­me­trii nie­eu­kli­de­so­wej,
- powo­dy, dla któ­rych rafa kora­lo­wa lub listek sała­ty przyj­mu­ją okre­ślo­ny kształt,
- zasto­so­wa­nie VR w świe­cie nie­izo­tro­po­wym,
- nową rze­czy­wi­stość sta­ty­stycz­ną, z udzia­łem geo­me­trii,
- zało­że­nia gry VR Hyper­Ro­gue, któ­ra „topi umysł” 🙂
- nauka pły­ną­ca z udzia­łu w wir­tu­al­nym świecie.

Udostępnij

Krokiem następnym jest próba przeniesienia metod z machine learningu, właśnie takich, które pozwalają wykorzystać kształt danych, czyli są to już badania z dosyć rozwijającej się dziedziny, która nazywa się topologiczna analiza danych, która zakłada, że skoro mamy tabelę danych, która może być przedstawiona jako współrzędne w n-wymiarowej przestrzeni, to może się okazać, że te dane pochodzą z pewnej powierzchni, z pewnej rozmaitości. Jeżeli wykorzystamy wiedzę o tym, jaka to jest rozmaitość lub będziemy próbowali nanieść je na jakąś rozmaitość, to możemy dowiedzieć się coś więcej o tych danych, właśnie na podstawie ich kształtu.

― dr Dorota Celińska-Kopczyńska, Instytut Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry