#84 Bilokacja, względność upływu czasu – co czeka nas w przyszłości dzięki mechanice kwantowej?

Jeśli pamię­ta­cie tajem­ni­czą postać z „Ali­cji w kra­inie cza­rów” – Kota-Dzi­wa­ka z Che­shi­re, bli­skie będą Wam para­dok­sy mecha­ni­ki kwan­to­wej. Uśmiech boha­te­ra pozo­sta­wał w jed­nym miej­scu, nawet jeśli on sam zni­kał i poja­wiał się w innym miej­scu. Przy­kład bli­żej nauki? W fizy­ce kwan­to­wej jed­na cząst­ka może poru­szać się zgod­nie z ruchem wska­zó­wek zega­ra, pod­czas gdy dru­ga – prze­ciw­nie do ich ruchu. Jak to możliwe?

O zależ­no­ściach i para­dok­sach zwią­za­nych z mecha­ni­ką kwan­to­wą oraz kom­pu­te­ra­mi kwan­to­wy­mi opo­wia­da Paweł Gora, dok­to­rant na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz pre­zes Fun­da­cji Quan­tum AI, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zało­że­nia mecha­ni­ki kwan­to­wej,
- moż­li­wość bilo­ka­cji, bio­rąc pod uwa­gę mecha­ni­kę kwan­to­wą,
- spo­so­by, w jakie nauka radzi sobie z nie­wia­do­mą,
- zasto­so­wa­nie feno­me­nów i praw mecha­ni­ki kwan­to­wej,
- bli­ską przy­szłość zasto­so­wa­nia kon­cep­cji wie­lu świa­tów,
- czwar­ty wymiar i pozor­ność teo­rii o bez­względ­no­ści upły­wu cza­su,
- cel, w jakim war­to uczyć się mecha­ni­ki kwan­to­wej,
- spo­sób wyko­rzy­sta­nia mecha­ni­ki kwan­to­wej do wal­ki z COVID-19,
- wyko­rzy­sta­nie mecha­ni­ki kwan­to­wej w bada­niach pro­wa­dzo­nych na UW,
- pro­ble­my zwią­za­ne z wyko­rzy­sta­niem kom­pu­te­rów kwan­to­wych w nauce,
- dzia­ła­nia Fun­da­cji Quan­tum AI skie­ro­wa­ne do mło­dych pasjo­na­tów mecha­ni­ki kwantowej.

Pra­ce popu­la­ry­zu­ją­ce mecha­ni­kę kwan­to­wą może­cie zgła­szać na stro­nie Fun­da­cji Quan­tum AI.

Udostępnij

Świat w skali mikro wygląda faktycznie trochę inaczej i okazuje się, że nie możemy jednocześnie dokładnie zmierzyć położenie prędkości danej cząstki albo może okazać się, że dana cząstka może przyjmować stan, który będzie zdeterminowany tym, w którym momencie wykonamy pomiar. Dopóki nie wykonamy pomiaru, mamy pewne prawdopodobieństwo, że cząstka będzie w jednym lub w drugim stanie. Mechanika kwantowa stara się to tłumaczyć, natomiast wciąż jeszcze nie wszystkie rzeczy wiemy - są na przykład różne interpretacje mechaniki kwantowej, które starają się wyjaśnić jak ten świat tak naprawdę wygląda, biorąc pod uwagę też pewne rzeczy, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie obserwować i być może nigdy nie będziemy w stanie ich zbadać.

― Paweł Gora, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry