#84 Bilokacja, względność upływu czasu – co czeka nas w przyszłości dzięki mechanice kwantowej?

Jeśli pamię­ta­cie tajem­ni­czą postać z „Ali­cji w kra­inie cza­rów” – Kota-Dzi­wa­ka z Che­shi­re, bli­skie będą Wam para­dok­sy mecha­ni­ki kwan­to­wej. Uśmiech boha­te­ra pozo­sta­wał w jed­nym miej­scu, nawet jeśli on sam zni­kał i poja­wiał się w innym miej­scu. Przy­kład bli­żej nauki? W fizy­ce kwan­to­wej jed­na cząst­ka może poru­szać się zgod­nie z ruchem wska­zó­wek zega­ra, pod­czas gdy dru­ga – prze­ciw­nie do ich ruchu. Jak to możliwe?

O zależ­no­ściach i para­dok­sach zwią­za­nych z mecha­ni­ką kwan­to­wą oraz kom­pu­te­ra­mi kwan­to­wy­mi opo­wia­da Paweł Gora, dok­to­rant na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz pre­zes Fun­da­cji Quan­tum AI, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zało­że­nia mecha­ni­ki kwan­to­wej,
- moż­li­wość bilo­ka­cji, bio­rąc pod uwa­gę mecha­ni­kę kwan­to­wą,
- spo­so­by, w jakie nauka radzi sobie z nie­wia­do­mą,
- zasto­so­wa­nie feno­me­nów i praw mecha­ni­ki kwan­to­wej,
- bli­ską przy­szłość zasto­so­wa­nia kon­cep­cji wie­lu świa­tów,
- czwar­ty wymiar i pozor­ność teo­rii o bez­względ­no­ści upły­wu cza­su,
- cel, w jakim war­to uczyć się mecha­ni­ki kwan­to­wej,
- spo­sób wyko­rzy­sta­nia mecha­ni­ki kwan­to­wej do wal­ki z COVID-19,
- wyko­rzy­sta­nie mecha­ni­ki kwan­to­wej w bada­niach pro­wa­dzo­nych na UW,
- pro­ble­my zwią­za­ne z wyko­rzy­sta­niem kom­pu­te­rów kwan­to­wych w nauce,
- dzia­ła­nia Fun­da­cji Quan­tum AI skie­ro­wa­ne do mło­dych pasjo­na­tów mecha­ni­ki kwantowej.

Pra­ce popu­la­ry­zu­ją­ce mecha­ni­kę kwan­to­wą może­cie zgła­szać na stro­nie Fun­da­cji Quan­tum AI.

Udostępnij

Świat w ska­li mikro wyglą­da fak­tycz­nie tro­chę ina­czej i oka­zu­je się, że nie może­my jed­no­cze­śnie dokład­nie zmie­rzyć poło­że­nie pręd­ko­ści danej cząst­ki albo może oka­zać się, że dana cząst­ka może przyj­mo­wać stan, któ­ry będzie zde­ter­mi­no­wa­ny tym, w któ­rym momen­cie wyko­na­my pomiar. Dopó­ki nie wyko­na­my pomia­ru, mamy pew­ne praw­do­po­do­bień­stwo, że cząst­ka będzie w jed­nym lub w dru­gim sta­nie. Mecha­ni­ka kwan­to­wa sta­ra się to tłu­ma­czyć, nato­miast wciąż jesz­cze nie wszyst­kie rze­czy wie­my – są na przy­kład róż­ne inter­pre­ta­cje mecha­ni­ki kwan­to­wej, któ­re sta­ra­ją się wyja­śnić jak ten świat tak napraw­dę wyglą­da, bio­rąc pod uwa­gę też pew­ne rze­czy, któ­rych w tej chwi­li nie jeste­śmy w sta­nie obser­wo­wać i być może nigdy nie będzie­my w sta­nie ich zbadać.

― Paweł Gora, Wydział Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top