#85 W jakim kierunku zmierzać będzie VR?

W kolej­nym odcin­ku powra­ca­my do tema­tu wyko­rzy­sta­nia wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści w nauce oraz tego, co jako naukow­cy może­my wyko­rzy­stać VR. Poprzed­ni odci­nek do wysłu­cha­nia na naszej stro­nie.

O VR-ze w kon­tek­ście meta­wer­sum i kon­se­kwen­cjach zanu­rze­nia użyt­kow­ni­ków w wir­tu­al­nym świe­cie opo­wia­da dr Doro­ta Celiń­ska-Kop­czyń­ska (Wydział Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- kon­se­kwen­cje obec­no­ści użyt­kow­ni­ków w wir­tu­al­nym świe­cie,
- poru­sza­nie się bez men­tal­ne­go obra­zu prze­strze­ni, czy­li bez emu­la­cji ruchu,
- obsza­ry, w któ­rych moż­na bez­piecz­nie wyko­rzy­stać VR
- infra­struk­tu­rę tech­no­lo­gicz­ną, nie­zbęd­ną do udźwi­gnię­cia VR‑u i głów­ne hamul­ce roz­wo­ju,
- obsza­ry, w któ­rych VR może pomóc roz­wią­zy­wać pro­ble­my,
- zasto­so­wa­nie VR w epi­de­mio­lo­gii,
- zało­że­nia deep­mo­tion,
- kogni­ty­wi­stycz­ne trud­no­ści zwią­za­ne z VR,
- kie­run­ki, w któ­rych podą­żać będzie wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość,
- doświad­cze­nia gra­czy Hyper­Ro­gu­e’a.

Udostępnij

Wyma­ga to tro­chę prze­te­sto­wa­nia na ludziach, jak na przy­kład przed­sta­wiać ruch, żeby on nie wywo­ły­wał pro­ble­mu. Przy­kła­do­wo, z tego, co już wia­do­mo na temat VR‑u, jeśli oglą­da­my tele­wi­zję czy jakąś grę kom­pu­te­ro­wą to stan­dar­dem jest, że cho­ciaż­by wystar­czy 60 fra­me­ra­te­’u, czy­li licz­ba kla­tek, któ­re poka­zy­wa­ne są nam na sekun­dę. Jeże­li zasto­su­je­my takie same usta­wie­nia do VR‑u nasz mózg będzie odczy­ty­wał to jako coś zbyt wol­ne­go i będzie miał dyso­nans pomię­dzy tym, że czu­je, że powi­nien się poru­szać, a tym, co widzi. Więc na przy­kład żeby uła­twić ludziom prze­by­wa­nie w VR-ze, stan­dar­dem jest co naj­mniej 75 kla­tek na sekun­dę. Trze­ba też pra­co­wać nad opty­ma­li­za­cją algo­ryt­mów, na tym, żeby jakość tego, co jest wyświe­tla­ne była jak najwyższa.

― dr Doro­ta Celiń­ska-Kop­czyń­ska, Wydział Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top