#85 W jakim kierunku zmierzać będzie VR?

W kolej­nym odcin­ku powra­ca­my do tema­tu wyko­rzy­sta­nia wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści w nauce oraz tego, co jako naukow­cy może­my wyko­rzy­stać VR. Poprzed­ni odci­nek do wysłu­cha­nia na naszej stro­nie.

O VR-ze w kon­tek­ście meta­wer­sum i kon­se­kwen­cjach zanu­rze­nia użyt­kow­ni­ków w wir­tu­al­nym świe­cie opo­wia­da dr Doro­ta Celiń­ska-Kop­czyń­ska (Wydział Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- kon­se­kwen­cje obec­no­ści użyt­kow­ni­ków w wir­tu­al­nym świe­cie,
- poru­sza­nie się bez men­tal­ne­go obra­zu prze­strze­ni, czy­li bez emu­la­cji ruchu,
- obsza­ry, w któ­rych moż­na bez­piecz­nie wyko­rzy­stać VR
- infra­struk­tu­rę tech­no­lo­gicz­ną, nie­zbęd­ną do udźwi­gnię­cia VR‑u i głów­ne hamul­ce roz­wo­ju,
- obsza­ry, w któ­rych VR może pomóc roz­wią­zy­wać pro­ble­my,
- zasto­so­wa­nie VR w epi­de­mio­lo­gii,
- zało­że­nia deep­mo­tion,
- kogni­ty­wi­stycz­ne trud­no­ści zwią­za­ne z VR,
- kie­run­ki, w któ­rych podą­żać będzie wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość,
- doświad­cze­nia gra­czy Hyper­Ro­gu­e’a.

Udostępnij

Wymaga to trochę przetestowania na ludziach, jak na przykład przedstawiać ruch, żeby on nie wywoływał problemu. Przykładowo, z tego, co już wiadomo na temat VR-u, jeśli oglądamy telewizję czy jakąś grę komputerową to standardem jest, że chociażby wystarczy 60 framerate'u, czyli liczba klatek, które pokazywane są nam na sekundę. Jeżeli zastosujemy takie same ustawienia do VR-u nasz mózg będzie odczytywał to jako coś zbyt wolnego i będzie miał dysonans pomiędzy tym, że czuje, że powinien się poruszać, a tym, co widzi. Więc na przykład żeby ułatwić ludziom przebywanie w VR-ze, standardem jest co najmniej 75 klatek na sekundę. Trzeba też pracować nad optymalizacją algorytmów, na tym, żeby jakość tego, co jest wyświetlane była jak najwyższa.

― dr Dorota Celińska-Kopczyńska, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry