#86 Cyfrowe zdrowie made in Germany

Na począt­ku pan­de­mii COVID-19 sły­sze­li­śmy, że Niem­cy radzą sobie z wal­ką z wiru­sem i wpro­wa­dza­niem obostrzeń. Sama pan­de­mia wymu­si­ła w wie­lu kra­jach przy­spie­szo­ną cyfry­za­cję sek­to­ra zdro­wia. W 2022 roku, gdy może­my już wery­fi­ko­wać uży­te roz­wią­za­nia i dys­po­nu­je­my dany­mi na temat e‑zdrowia, war­to przyj­rzeć się, jak twier­dze­nia z począt­ku pan­de­mii mają się do rze­czy­wi­ste­go stanu.

O digi­ta­li­za­cji służ­by zdro­wia w Niem­czech opo­wia­da Wero­ni­ka Prze­cher­ska, ana­li­tycz­ka DELa­bu i dok­to­rant­ka na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- wery­fi­ka­cję tezy o sku­tecz­no­ści służ­by zdro­wia w Niem­czech oraz wskaź­ni­ki, na pod­sta­wie któ­rych może­my mówić o suk­ce­sie wal­ki z pan­de­mią,
- czyn­ni­ki, któ­re warun­ku­ją cyfry­za­cję sek­to­ra zdro­wia,
- wskaź­ni­ki DESI w kon­tek­ście pan­de­mii,
- barie­ry insty­tu­cjo­nal­ne cyfry­za­cji służ­by zdro­wia,
- pro­ble­my, któ­re w e‑zdrowiu stwa­rza tro­ska o pry­wat­ność,
- kie­run­ki roz­wo­ju digi­ta­li­za­cji służ­by zdro­wia,
- naj­efek­tyw­niej­sze roz­wią­za­nia nie­miec­kiej e‑służby zdro­wia – apli­ka­cji na recep­tę oraz elek­tro­nicz­nej doku­men­ta­cji medycz­nej,
- porów­na­nie róż­nic mię­dzy pol­skim a nie­miec­kim sys­te­mem cyfro­we­go zdro­wia,
- pla­ny Nie­miec na digi­ta­li­za­cję służ­by zdrowia.

Zachę­ca­my rów­nież do obej­rze­nia zapi­su semi­na­rium z udzia­łem Wero­ni­ki Przecherskiej.

Udostępnij

Tych barier uda­ło mi się w mojej pra­cy ziden­ty­fi­ko­wać kil­ka. Jed­na to jest barie­ra jeśli cho­dzi o wiel­kość popu­la­cji i wiel­kość geo­gra­ficz­ną, ale to ma też prze­ło­że­nie na to, jaka jest struk­tu­ra admi­ni­stra­cyj­na kra­ju. W Niem­czech zde­cy­do­wa­nie trud­niej niż w innych kra­jach wpro­wa­dza się te cyfro­we roz­wią­za­nia z obsza­rze poli­tyk publicz­nych wła­śnie ze wzglę­du na skom­pli­ko­wa­ną struk­tu­rę admi­ni­stra­cyj­ną, ale też (…) ze wzglę­du na dobrą kon­dy­cję sys­te­mu ochro­ny zdro­wia. Nie­miec­ki sys­tem ochro­ny zdro­wia jest sys­te­mem ubez­pie­cze­nio­wym, w ramach któ­re­go odpo­wie­dzial­ność za kształ­to­wa­nie poli­tyk publicz­nych ochro­ny zdro­wia pono­szą róż­ni akto­rzy, na pozio­mie fede­ral­nym, lan­do­wym i lokalnym.

― Wero­ni­ka Prze­cher­ska, DELab UW, Wydział Socjo­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top