#87 Czym grożą podróże w kosmos?

W parze z roz­wo­jem tech­no­lo­gii idzie chęć pozna­wa­nia świa­ta i roz­sze­rza­nia swo­ich hory­zon­tów. Posia­da­my coraz wię­cej moż­li­wo­ści, aby latać w kosmos dalej, szyb­ciej i zostać tam na dłuż­szy czas. Jakie zagro­że­nia czy­ha­ją na nas i nasze urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne w prze­strze­ni kosmicznej?

O podró­żach poza­ziem­skich, pro­mie­nio­wa­niu kosmicz­nym i jego kon­se­kwen­cjach opo­wia­da dr Moni­ka Paluch-Ferszt ze Śro­do­wi­sko­we­go Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW i dr inż. Tomasz Kraw­czyk eks­pert DELab UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- defi­ni­cję pro­mie­nio­wa­nia kosmicz­ne­go,
- jego wpływ na zdro­wie czło­wie­ka,
- kon­se­kwen­cje podró­ży poza­ziem­skich,
- spo­sób wykry­wa­nia pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go i zasa­dy jego dzia­ła­nia,
- wpływ pro­mie­nio­wa­nia na elek­tro­ni­kę na Zie­mi i orbi­cie oko­ło­ziem­skiej,
- meto­dy bada­nia pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go
- spo­sób, w jaki Zie­mia chro­ni nas przed radia­cją,
- stra­te­gie ochro­ny urzą­dzeń w kosmo­sie,
- oddzia­ły­wa­nie cięż­kich jonów na elektronikę.

Udostępnij

W 2012 roku kie­dy miał być jeden z wie­lu teo­re­tycz­nych koń­ców świa­ta na parę tygo­dni stwo­rzył się trze­ci pas Van Alle­na. (…) Na słoń­cu roz­pę­ta­ła się wów­czas ogrom­na burza sło­necz­na, któ­ra emi­to­wa­ła bar­dzo dużo czą­ste­czek jonów w naszą stro­nę. Chwi­lo­wo zie­mia stwier­dzi­ła, że nale­ży bar­dziej osło­nić naszą pla­ne­tę, więc na kil­ka tygo­dni powstał pas, któ­ry dodat­ko­wo zatrzy­my­wał te czą­stecz­ki. Jak wie­my nic się nie sta­ło ani z nami ani z elektroniką.

― dr Moni­ka Paluch-Ferszt, Śro­do­wi­sko­we Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top