#88 CoMobility – co zrobić, by spędzać mniej czasu korkach?

W ostat­nich latach wła­dze miast wyda­ją się inwe­sto­wać coraz więk­sze środ­ki w roz­wój komu­ni­ka­cji miej­skiej i infra­struk­tu­ry z nią zwią­za­nej. To wszyst­ko po to, aby przy­spie­szyć, uspraw­nić i spo­wo­do­wać, by prze­miesz­cza­nie się po metro­po­liach było bez­piecz­niej­sze i bar­dziej eko­no­micz­ne. Pro­ble­my zakor­ko­wa­nych miast przez ostat­nie lata wyda­ją się jed­nak tyl­ko nasi­lać. Czym jest to spo­wo­do­wa­ne i jak może­my to zmienić?

O pro­jek­cie CoMo­bi­li­ty, bio­rą­cym pod lupę komu­ni­ka­cje w mie­ście. Roz­wa­ża­nia nad bez­pie­czeń­stwem, wygo­dą i eko­no­mią codzien­nej mobil­no­ści, z dr Kata­rzy­ną Archa­no­wicz-Kudel­ską (Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- szyb­sze, łatwiej­sze i bar­dziej eko­no­micz­ne poru­sza­nie się po mie­ście,
- alter­na­ty­wy dla pry­wat­ne­go trans­por­tu,
- spo­so­by na rzad­sze korzy­sta­nie z samo­cho­dów,
-meto­dy bez­piecz­niej­sze­go poru­sza­nia się po mie­ście,
- zrów­no­wa­żo­ny trans­port (bez­piecz­nie, szyb­ko, eko­no­micz­nie, eko­lo­gicz­nie)
- źró­dła podej­mo­wa­nych przez nas decy­zji o wybo­rze środ­ka trans­por­tu,
- oso­by, dla któ­rych nie­zbęd­ny jest samo­chód,
- bez­pie­czeń­stwo w komu­ni­ka­cji miej­skiej,
- postę­py w bada­niach nad mobil­no­ścią,
- spo­so­by radze­nia sobie bez samo­cho­du jako rodzic.

Udostępnij

Wszy­scy pra­cu­je­my dla wspól­nej spra­wy- Chce­my żeby­śmy się poru­sza­li po mie­ście bar­dziej spraw­nie, bar­dziej bez­piecz­nie, bar­dziej eko­lo­gicz­nie i rza­dziej korzy­sta­li z samo­cho­dów. (…) Jak sama wiesz w War­sza­wie jest bar­dzo dużo kor­ków i na razie zamiast obie­ca­nych milio­na drzew mamy milion samo­cho­dów. To jest wię­cej niż miesz­kań­ców i te kor­ki widać sły­chać i czuć.

― dr Kata­rzy­na Archa­no­wicz-Kudel­ska, Szko­ła Głów­na Handlowa

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top