#89 Jak odległy jest kosmos?

Prze­mysł kosmicz­ny jest jed­ną z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się gałę­zi gospo­dar­ki. Roz­wój tech­no­lo­gii w ostat­nim stu­le­ciu pozwo­lił nam na podró­żo­wa­nie w coraz dal­sze i bar­dziej skry­te zakąt­ki kosmo­su. I cho­ciaż tury­sty­ka kosmicz­na jest pie­śnią (nie­da­le­kiej) przy­szło­ści, war­to zasta­no­wić się jakie aspek­ty powin­ny zna­leźć się w cen­trum uwa­gi osób pla­nu­ją­cych podróż pozaziemską?

O podró­żach w kosmos, tym jak przy­sto­so­wać do nich elek­tro­ni­kę oraz w jaki spo­sób roz­wi­ja się prze­mysł kosmicz­ny opo­wia­da­ją dr Moni­ka Paluch-Ferszt ze Śro­do­wi­sko­we­go Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW i dr inż. Tomasz Kraw­czyk DELab UW, eks­pert Enter­pri­se Euro­pe Network, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- oko­licz­no­ści, któ­re poma­ga­ją łago­dzą­ce przej­ście przez atmos­fe­rę,
-czyn­ni­ki uła­twia­ją­ce nam podró­że na orbi­tę oko­ło­ziem­ską,
‑zagro­że­nia dla elek­tro­ni­ki, poja­wia­ją­ce się po opusz­cze­niu Zie­mi,
- spo­so­by imi­ta­cji pro­mie­nio­wa­nia kosmicz­ne­go na Zie­mi,
-wpływ jonów cięż­kich na pod­ze­spo­ły kom­pu­te­rów,
- funk­cjo­nu­ją­ce insty­tu­ty, któ­re testu­ją elek­tro­ni­kę, imi­tu­jąc warun­ki w kosmo­sie,
- die­tę kosmo­nau­tów prze­by­wa­ją­cych na orbicie.

Udostępnij

Mówi­li­śmy o pamię­ci z punk­tu widze­nia pro­ce­so­ra i ope­ra­cjach, któ­re są wyko­ny­wa­ne. Są języ­ki któ­re bar­dziej sprzy­ja­ją w kosmo­sie, pozwa­la­ją mieć więk­szą kon­tro­lę nad tym co się znaj­du­je w pamię­ci i nad pro­ce­sa­mi wyko­ny­wa­ny­mi w cza­sie rze­czy­wi­stym. (…) Oka­zu­ję się, że popu­lar­ny język JAVA, ma pew­ną wadę. Jest to wir­tu­al­na maszy­na pamię­ci, któ­ra nie daje moż­li­wo­ści pro­gra­mi­ście bez­po­śred­niej kon­tro­li zawar­to­ści pamię­ci oraz licz­ne opóź­nie­nia, któ­re dys­kwa­li­fi­ku­je ten język z wyko­rzy­sta­nia w kosmosie.

― dr inż. Tomasz Kraw­czyk DELab UW, eks­pert Enter­pri­se Euro­pe Network

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top