#92 NFT – chwilowa moda czy przyszłość sztuki?

Gdy myśli­my o sztu­ce, przed ocza­mi mamy licz­ne obra­zy, rzeź­by, umiesz­czo­ne w muze­ach oraz gale­riach sztu­ki. Dyna­micz­ny roz­wój tech­no­lo­gicz­ny ostat­nich dekad jest widocz­ny w pra­wie każ­dy aspek­cie nasze­go życia. Co było zasko­cze­niem dla wie­lu osób – wpły­nął on rów­nież w zna­czą­cym stop­niu na świat sztu­ki. Dzie­je się to za spra­wą NFT, czy­li nie­wy­mie­nial­nych toke­nów, opar­tych na meto­dzie block­cha­in.  Jak tech­no­lo­gia ta wpły­nie na nasze postrze­ga­nie dzieł arty­stycz­nych i jaka jest przy­szłość sztu­ki w erze digi­ta­li­za­cji i platformizacji?

O nie­wy­mie­nial­nych toke­nach NFT, zasa­dach ich dzia­ła­nia i wpły­wie na sztu­kę mówią prof. Miko­łaj Lewic­ki i Feliks Tusz­ko z Wydzia­łu Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, odpo­wia­da­jąc przy oka­zji na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zasa­dy dzia­ła­nia NFT i cyfro­wych odpo­wied­ni­ków,
- przy­czy­ny ich popu­lar­no­ści,
- meto­dy ich pozy­ski­wa­nia,
- pró­by kra­dzie­ży czy hako­wa­nia kodów,
- war­tość tego rodza­ju sztu­ki,
- zabez­pie­cze­nia kodów
- sztu­kę nie­ma­te­rial­ną
- NFT a fizycz­ne dzie­ło,
- wzglę­dy este­tycz­ne dzieł NFT
- moż­li­wo­ści zysków.

Udostępnij

Jak spoj­rzy­my na począt­ki nowo­cze­sne­go kapi­ta­li­zmu, na przy­kład XVII wiecz­ną Holan­dię. Jest słyn­na histo­ria tuli­pa­nów, cebu­lek tuli­pa­nów- jest to pierw­szy zare­je­stro­wa­ny zbio­ro­wy przy­pa­dek manii spe­ku­la­cyj­nej. Nagle ludzie sprze­da­wa­li hek­ta­ry zie­mi, żeby kupić jed­ną cebul­kę tuli­pa­nów. Tuli­pan wów­czas był nowym kwia­tem, spro­wa­dzo­nym z Tur­cji, nikt do koń­ca nie wie­dział jaką on ma war­tość, podob­nie jak z NFT. NFT róż­ni się od innych dzieł sztu­ki, na ryn­ku sztu­ki na ogół ist­nie­ją jasne kon­wen­cje czy jed­nost­ki, któ­re wska­zu­ją nam na war­tość dzieł. W przy­pad­ku wów­czas tuli­pa­nów, tak jak dzi­siaj NFT ten rynek jest otwar­ty, dostęp­ny dla wszystkich.

― prof. Miko­łaj Lewic­ki, Wydział Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top