#92 NFT – chwilowa moda czy przyszłość sztuki?

Gdy myśli­my o sztu­ce, przed ocza­mi mamy licz­ne obra­zy, rzeź­by, umiesz­czo­ne w muze­ach oraz gale­riach sztu­ki. Dyna­micz­ny roz­wój tech­no­lo­gicz­ny ostat­nich dekad jest widocz­ny w pra­wie każ­dy aspek­cie nasze­go życia. Co było zasko­cze­niem dla wie­lu osób – wpły­nął on rów­nież w zna­czą­cym stop­niu na świat sztu­ki. Dzie­je się to za spra­wą NFT, czy­li nie­wy­mie­nial­nych toke­nów, opar­tych na meto­dzie block­cha­in.  Jak tech­no­lo­gia ta wpły­nie na nasze postrze­ga­nie dzieł arty­stycz­nych i jaka jest przy­szłość sztu­ki w erze digi­ta­li­za­cji i platformizacji?

O nie­wy­mie­nial­nych toke­nach NFT, zasa­dach ich dzia­ła­nia i wpły­wie na sztu­kę mówią prof. Miko­łaj Lewic­ki i Feliks Tusz­ko z Wydzia­łu Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, odpo­wia­da­jąc przy oka­zji na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zasa­dy dzia­ła­nia NFT i cyfro­wych odpo­wied­ni­ków,
- przy­czy­ny ich popu­lar­no­ści,
- meto­dy ich pozy­ski­wa­nia,
- pró­by kra­dzie­ży czy hako­wa­nia kodów,
- war­tość tego rodza­ju sztu­ki,
- zabez­pie­cze­nia kodów
- sztu­kę nie­ma­te­rial­ną
- NFT a fizycz­ne dzie­ło,
- wzglę­dy este­tycz­ne dzieł NFT
- moż­li­wo­ści zysków.

Udostępnij

Jak spojrzymy na początki nowoczesnego kapitalizmu, na przykład XVII wieczną Holandię. Jest słynna historia tulipanów, cebulek tulipanów- jest to pierwszy zarejestrowany zbiorowy przypadek manii spekulacyjnej. Nagle ludzie sprzedawali hektary ziemi, żeby kupić jedną cebulkę tulipanów. Tulipan wówczas był nowym kwiatem, sprowadzonym z Turcji, nikt do końca nie wiedział jaką on ma wartość, podobnie jak z NFT. NFT różni się od innych dzieł sztuki, na rynku sztuki na ogół istnieją jasne konwencje czy jednostki, które wskazują nam na wartość dzieł. W przypadku wówczas tulipanów, tak jak dzisiaj NFT ten rynek jest otwarty, dostępny dla wszystkich.

― prof. Mikołaj Lewicki, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry