#95 Przyszłość rynku kryptowalut

Nie­daw­ne waha­nia na ryn­ku kryp­to­wa­lut wpro­wa­dzi­ły wie­le nie­pew­no­ści i emo­cji wśród inwe­sto­rów. Male­ją­ce zaufa­nie do sta­bil­no­ści tych akty­wów spo­wo­do­wa­ło licz­ne spad­ki noto­wań, w mediach moż­na wyczy­tać licz­ne infor­ma­cje o nie­unik­nio­nym koń­cu ery walut kryp­to­gra­ficz­nych. Kie­dy o ile w ogó­le może­my się spo­dzie­wać tego „koń­ca” oraz czym spo­wo­do­wa­ne były te spad­ki w notowaniach?

O tym czym są kryp­to­ak­ty­wa oraz jakie były przy­czy­ny nie­daw­nych fluk­tu­owań na ryn­ku kryp­to­wa­lut, a tak­że jaka może być przy­szłość tych akty­wów w kolej­nym odcin­ku pod­ca­stu opo­wia­da Łukasz Nawa­ro, dok­to­rant na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz ana­li­tyk DELab UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- przy­czy­ny nagłe­go spad­ku bit­co­ina,
- przy­czy­ny wahań war­to­ści kryp­to­wa­lut,
- opła­cal­ność „kopa­nia” kryp­to­wa­lut,
- spe­ku­la­cje na ryn­kach kryp­to,
- pra­nie pie­nię­dzy poprzez han­del kryp­to­wa­lu­ta­mi,
- zasa­dy dzia­ła­nia sta­ble­co­inów,
- regu­la­cje wpro­wa­dzo­ne na ryn­ku kryp­to,
- przy­czy­ny powsta­nia sta­ble­co­inów,
- odnie­sie­nie aktyw na ryn­ku kryp­to do świa­ta rzeczywistego.

Udostępnij

Bitcoin nie jest jedyną kryptowalutą fluktuującą- o zmiennej wartości w względem dolara, tych walut jest oczywiście bardzo dużo. Od pewnego czasu, kilka lat temu zostały powstawać tzw. Stablecoiny, które mają na celu zachowanie stałej wartości względem jakiegoś aktywa z realnego świata. PAX Gold jest przykładem kryptowaluty, której wartość ma być oparta na złocie. (…) Idealnie jest, jeśli ta kryptowaluta (czyli tokeny) mają pełne zabezpieczenie w realnych dolarach i są na te realne dolary czy aktywa wymienialne na żądanie.

― Łukasz Nawaro, DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry