#95 Przyszłość rynku kryptowalut

Nie­daw­ne waha­nia na ryn­ku kryp­to­wa­lut wpro­wa­dzi­ły wie­le nie­pew­no­ści i emo­cji wśród inwe­sto­rów. Male­ją­ce zaufa­nie do sta­bil­no­ści tych akty­wów spo­wo­do­wa­ło licz­ne spad­ki noto­wań, w mediach moż­na wyczy­tać licz­ne infor­ma­cje o nie­unik­nio­nym koń­cu ery walut kryp­to­gra­ficz­nych. Kie­dy o ile w ogó­le może­my się spo­dzie­wać tego „koń­ca” oraz czym spo­wo­do­wa­ne były te spad­ki w notowaniach?

O tym czym są kryp­to­ak­ty­wa oraz jakie były przy­czy­ny nie­daw­nych fluk­tu­owań na ryn­ku kryp­to­wa­lut, a tak­że jaka może być przy­szłość tych akty­wów w kolej­nym odcin­ku pod­ca­stu opo­wia­da Łukasz Nawa­ro, dok­to­rant na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz ana­li­tyk DELab UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- przy­czy­ny nagłe­go spad­ku bit­co­ina,
- przy­czy­ny wahań war­to­ści kryp­to­wa­lut,
- opła­cal­ność „kopa­nia” kryp­to­wa­lut,
- spe­ku­la­cje na ryn­kach kryp­to,
- pra­nie pie­nię­dzy poprzez han­del kryp­to­wa­lu­ta­mi,
- zasa­dy dzia­ła­nia sta­ble­co­inów,
- regu­la­cje wpro­wa­dzo­ne na ryn­ku kryp­to,
- przy­czy­ny powsta­nia sta­ble­co­inów,
- odnie­sie­nie aktyw na ryn­ku kryp­to do świa­ta rzeczywistego.

Udostępnij

Bit­co­in nie jest jedy­ną kryp­to­wa­lu­tą fluk­tu­ują­cą- o zmien­nej war­to­ści w wzglę­dem dola­ra, tych walut jest oczy­wi­ście bar­dzo dużo. Od pew­ne­go cza­su, kil­ka lat temu zosta­ły powsta­wać tzw. Sta­ble­co­iny, któ­re mają na celu zacho­wa­nie sta­łej war­to­ści wzglę­dem jakie­goś akty­wa z real­ne­go świa­ta. PAX Gold jest przy­kła­dem kryp­to­wa­lu­ty, któ­rej war­tość ma być opar­ta na zło­cie. (…) Ide­al­nie jest, jeśli ta kryp­to­wa­lu­ta (czy­li toke­ny) mają peł­ne zabez­pie­cze­nie w real­nych dola­rach i są na te real­ne dola­ry czy akty­wa wymie­nial­ne na żądanie.

― Łukasz Nawa­ro, DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top