#96 Zastosowania metody teledetekcji

W parze z dyna­micz­nym roz­wo­jem gospo­dar­czym idzie coraz więk­sze zanie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska. Prak­tycz­nie codzien­nie roz­wi­ja­ne są nowe meto­dy kon­tro­lo­wa­nia ilo­ści czą­ste­czek szko­dli­wych w powie­trzu. Tele­de­tek­cja pozwa­la­ją nam sys­te­ma­tycz­nie zbie­rać dane na temat degra­da­cji śro­do­wi­ska. W jaki spo­sób efek­tyw­nie wyko­rzy­sty­wać te dane i jak może­my z nich korzystać?

O tym jak wyko­rzy­sty­wać meto­dy tele­de­tek­cji oraz dane sate­li­tar­ne misji Sen­ti­nel-5P w pro­ce­sie kon­tro­lo­wa­nia zanie­czysz­cze­nia powie­trza, ilo­ści dwu­tlen­ku węgla i dwu­tlen­ku azo­tu opo­wia­da Patryk Grzy­bow­ski z Mię­dzy­dzie­dzi­no­wej Szko­ły Dok­tor­skiej UW i Wydzia­łu Fizy­ki UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- meto­dy wyko­rzy­sty­wa­nia danych pocho­dzą­cych z sate­li­ty,
- zasa­dy dzia­ła­nia sate­lit, bada­ją­cych zanie­czysz­cze­nia powie­trza,
- pro­ces i meto­do­lo­gię ana­li­zy zdjęć,
- wnio­ski, któ­re może­my wycią­gnąć z prze­pro­wa­dzo­nych ana­liz,
- algo­ryt­my wyko­rzy­sty­wa­ne w sate­li­tach,
- sta­ty­stycz­ne pozio­my zanie­czysz­cze­nia w Pol­sce,
- czyn­ni­ki, któ­re na pod­sta­wie ana­liz danych pocho­dzą­cych z tele­de­tek­cji warun­ku­ją poziom zanie­czysz­cze­nia powietrza.

Udostępnij

Badam to [stężenie dwutlenku azotu] satelitarnie, to znaczy wykorzystujące zobrazowania satelitarne, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu satelita przelatuje sobie nad Polską wykonuje zdjęć, jak aparatem fotograficznym powiedzmy, tylko wykorzystując pewne długości długości fali świetlnej, które nie są widoczne gołym okiem. Taką informację można pozyskać, natomiast to też nie jest stricte taka informacja o tym jakie jest zanieczyszczenie przy powierzchni ziemi, o tym czym oddychamy. To jest troszkę co innego tym zajmuje się główny Inspektorat Ochrony Środowiska, to też podają takie aplikacja Kerli, Kanarek one podają rzeczywiście takie stężenie jakie jest tuż przy powierzchni ziemi. Taką informację możemy pozyskać z tych źródeł, to co mierzy satelita to jest tak zwany pomiar kolumnowy, czyli obrazujący plastycznie wszystko co jest między ty satelitą który znajduje się kilkadziesiąt tysięcy kilometrów nad nad ziemią a powierzchnią Ziemi.

― Patryk Grzybowski, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW, Wydział Fizyki UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Przewiń do góry