#96 Zastosowania metody teledetekcji

W parze z dyna­micz­nym roz­wo­jem gospo­dar­czym idzie coraz więk­sze zanie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska. Prak­tycz­nie codzien­nie roz­wi­ja­ne są nowe meto­dy kon­tro­lo­wa­nia ilo­ści czą­ste­czek szko­dli­wych w powie­trzu. Tele­de­tek­cja pozwa­la­ją nam sys­te­ma­tycz­nie zbie­rać dane na temat degra­da­cji śro­do­wi­ska. W jaki spo­sób efek­tyw­nie wyko­rzy­sty­wać te dane i jak może­my z nich korzystać?

O tym jak wyko­rzy­sty­wać meto­dy tele­de­tek­cji oraz dane sate­li­tar­ne misji Sen­ti­nel-5P w pro­ce­sie kon­tro­lo­wa­nia zanie­czysz­cze­nia powie­trza, ilo­ści dwu­tlen­ku węgla i dwu­tlen­ku azo­tu opo­wia­da Patryk Grzy­bow­ski z Mię­dzy­dzie­dzi­no­wej Szko­ły Dok­tor­skiej UW i Wydzia­łu Fizy­ki UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- meto­dy wyko­rzy­sty­wa­nia danych pocho­dzą­cych z sate­li­ty,
- zasa­dy dzia­ła­nia sate­lit, bada­ją­cych zanie­czysz­cze­nia powie­trza,
- pro­ces i meto­do­lo­gię ana­li­zy zdjęć,
- wnio­ski, któ­re może­my wycią­gnąć z prze­pro­wa­dzo­nych ana­liz,
- algo­ryt­my wyko­rzy­sty­wa­ne w sate­li­tach,
- sta­ty­stycz­ne pozio­my zanie­czysz­cze­nia w Pol­sce,
- czyn­ni­ki, któ­re na pod­sta­wie ana­liz danych pocho­dzą­cych z tele­de­tek­cji warun­ku­ją poziom zanie­czysz­cze­nia powietrza.

Udostępnij

Badam to [stę­że­nie dwu­tlen­ku azo­tu] sate­li­tar­nie, to zna­czy wyko­rzy­stu­ją­ce zobra­zo­wa­nia sate­li­tar­ne, mówiąc w bar­dzo dużym uprosz­cze­niu sate­li­ta prze­la­tu­je sobie nad Pol­ską wyko­nu­je zdjęć, jak apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym powiedz­my, tyl­ko wyko­rzy­stu­jąc pew­ne dłu­go­ści dłu­go­ści fali świetl­nej, któ­re nie są widocz­ne gołym okiem. Taką infor­ma­cję moż­na pozy­skać, nato­miast to też nie jest stric­te taka infor­ma­cja o tym jakie jest zanie­czysz­cze­nie przy powierzch­ni zie­mi, o tym czym oddy­cha­my. To jest trosz­kę co inne­go tym zaj­mu­je się głów­ny Inspek­to­rat Ochro­ny Śro­do­wi­ska, to też poda­ją takie apli­ka­cja Ker­li, Kana­rek one poda­ją rze­czy­wi­ście takie stę­że­nie jakie jest tuż przy powierzch­ni zie­mi. Taką infor­ma­cję może­my pozy­skać z tych źró­deł, to co mie­rzy sate­li­ta to jest tak zwa­ny pomiar kolum­no­wy, czy­li obra­zu­ją­cy pla­stycz­nie wszyst­ko co jest mię­dzy ty sate­li­tą któ­ry znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt tysię­cy kilo­me­trów nad nad zie­mią a powierzch­nią Ziemi.

― Patryk Grzy­bow­ski, Mię­dzy­dzie­dzi­no­wa Szko­ła Dok­tor­ska UW, Wydział Fizy­ki UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top