#97 Wyjaśnianie z użyciem metody Monte Carlo

Gene­za meto­dy Mon­te Car­lo była dość zawi­ła. Pier­wot­nie gene­ra­to­rem war­to­ści loso­wych były kości do gry – stąd nawią­za­nia do Mon­te Car­lo. W jaki spo­sób, w latach 40. XX wie­ku pol­ski uczo­ny, Sta­ni­sław Ulam, roz­wi­nął z uży­ciem metod mate­ma­tycz­nych nowa­tor­ski spo­sób wyja­śnia­nia, któ­ry jest narzę­dziem znaj­du­ją­cym zasto­so­wa­nie w licz­nych dys­cy­pli­nach naukowych?

O meto­dzie Mon­te Car­lo oraz osią­gnię­ciach wybit­ne­go pol­skie naukow­ca opo­wia­da­ją dr Moni­ka Paluch-Ferszt ze Śro­do­wi­sko­we­go Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW i dr inż. Tomasz Kraw­czyk z DELab UW, eks­pert Enter­pri­se Euro­pe Network, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zało­że­nia meto­dy Mon­te Car­lo,
- pol­skie śnia­da­nia w szko­le lwow­skiej, któ­re pozwa­la­ły roz­wi­jać wybit­ne kon­cep­cje,
- Księ­gę Szkoc­ką
- cel, w jakim w fizy­ce uży­wa się symu­la­cji,
- losy pol­skie­go uczo­ne­go, zanim doszedł do kon­cep­cji nowej meto­dy wyja­śnia­nia zło­żo­nych pro­ble­mów,
- współ­cze­sne zasto­so­wa­nie meto­dy,
- spo­sób, w jaki symu­lu­je się żywe­go czło­wie­ka ‚
- prze­pis na dobrą symulację.

Udostępnij

Żeby zwi­zu­ali­zo­wać sobie na czym w ogó­le pole­ga meto­da Mon­te Car­lo, może­my wyobra­zić sobie, że chce­my roz­wią­zać jakich trud­ny pro­blem i zamiast go roz­wią­zy­wać, robi­my z nie­go taką grę (…) Dzię­ki zasto­so­wa­niu meto­dy Mon­te Car­lo mogłam zasy­mu­lo­wać sobie akce­le­ra­tor linio­wy, to jest takie urzą­dze­nie, któ­re napro­mie­nia pacjen­ta w radio­te­ra­pii – mogłam zasy­mu­lo­wać fan­tom huma­no­idal­ny, któ­ry bar­dzo przy­po­mi­nał czło­wie­ka i po pro­stu go napro­mie­niać. Tego by nie dało się zro­bić w taki pro­sty spo­sób w szpitalu.

― dr Moni­ka Paluch-Ferszt, Śro­do­wi­sko­we Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top