#97 Wyjaśnianie z użyciem metody Monte Carlo

Gene­za meto­dy Mon­te Car­lo była dość zawi­ła. Pier­wot­nie gene­ra­to­rem war­to­ści loso­wych były kości do gry – stąd nawią­za­nia do Mon­te Car­lo. W jaki spo­sób, w latach 40. XX wie­ku pol­ski uczo­ny, Sta­ni­sław Ulam, roz­wi­nął z uży­ciem metod mate­ma­tycz­nych nowa­tor­ski spo­sób wyja­śnia­nia, któ­ry jest narzę­dziem znaj­du­ją­cym zasto­so­wa­nie w licz­nych dys­cy­pli­nach naukowych?

O meto­dzie Mon­te Car­lo oraz osią­gnię­ciach wybit­ne­go pol­skie naukow­ca opo­wia­da­ją dr Moni­ka Paluch-Ferszt ze Śro­do­wi­sko­we­go Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW i dr inż. Tomasz Kraw­czyk z DELab UW, eks­pert Enter­pri­se Euro­pe Network, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zało­że­nia meto­dy Mon­te Car­lo,
- pol­skie śnia­da­nia w szko­le lwow­skiej, któ­re pozwa­la­ły roz­wi­jać wybit­ne kon­cep­cje,
- Księ­gę Szkoc­ką
- cel, w jakim w fizy­ce uży­wa się symu­la­cji,
- losy pol­skie­go uczo­ne­go, zanim doszedł do kon­cep­cji nowej meto­dy wyja­śnia­nia zło­żo­nych pro­ble­mów,
- współ­cze­sne zasto­so­wa­nie meto­dy,
- spo­sób, w jaki symu­lu­je się żywe­go czło­wie­ka ‚
- prze­pis na dobrą symulację.

Udostępnij

Żeby zwizualizować sobie na czym w ogóle polega metoda Monte Carlo, możemy wyobrazić sobie, że chcemy rozwiązać jakich trudny problem i zamiast go rozwiązywać, robimy z niego taką grę (...) Dzięki zastosowaniu metody Monte Carlo mogłam zasymulować sobie akcelerator liniowy, to jest takie urządzenie, które napromienia pacjenta w radioterapii - mogłam zasymulować fantom humanoidalny, który bardzo przypominał człowieka i po prostu go napromieniać. Tego by nie dało się zrobić w taki prosty sposób w szpitalu.

― dr Monika Paluch-Ferszt, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Przewiń do góry