#98 Instamatki i proces demonstrowania rodzinności

Cyfry­za­cja zmie­nia spo­sób postrze­ga­nia wie­lu aspek­tów naszej codzien­no­ści – by nie szu­kać dale­ko, choć­by macie­rzyń­stwa i spo­so­bu postrze­ga­nia przy­pi­sa­nych ról płcio­wych. Wyda­wać by się mogło, że nowo­cze­sne media wspie­ra­ją nor­my i posta­wy, któ­re odcho­dzą od tra­dy­cyj­ne­go postrze­ga­nia rodzi­ny na rzecz nowo­cze­sne­go mode­lu, w któ­rym uka­zy­wa­nie okre­ślo­nych postaw ma z góry zde­fi­nio­wa­ny cel. Jak w rze­czy­wi­sto­ści wyglą­da pol­ski Insta­gram parentingowy?

O ana­li­zie nor­ma­tyw­nych wzor­ców macie­rzyń­stwa i jego wizu­al­nych repre­zen­ta­cji, a tak­że domi­nu­ją­cych dys­kur­sów macie­rzyń­skich na por­ta­lu Insta­gram mówi Mał­go­rza­ta Gaw­roń­ska, dok­to­rant­ka Szko­ły Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych na Wydzia­le Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- defi­ni­cję „insta­ma­tek”,
- zna­cze­nia ukry­te w zdję­ciach insta­ma­tek,
- nor­ma­tyw­ne wymia­ry macie­rzyń­stwa,
- spo­łecz­ną defi­ni­cję macie­rzyń­stwa oraz jej spój­ność z rze­czy­wi­sto­ścią i cyfro­wy­mi obra­za­mi,
- wzor­ce macie­rzyń­stwa wyróż­nio­ne w bada­niu,
- tech­ni­ki ide­ali­zo­wa­nia obra­zu rodzi­ny,
- obraz ojca w insta­ro­dzi­nach,
- zało­że­nia kon­cep­cji display­ing fami­ly oraz meto­dy demon­stro­wa­nia rodzin­no­ści,
- źró­dła popu­lar­no­ści pro­ce­su demon­stro­wa­nia rodzin­no­ści i peł­nio­nych ról,
- zmia­nę ocze­ki­wań wobec macie­rzyń­stwa,
- meto­dę bada­nia tre­ści wizu­al­nych w sieci.

Mał­go­rza­ta Gaw­roń­ska o swo­im bada­niu opo­wie rów­nież pod­czas semi­na­rium z cyklu „Cyfry­za­cja pod lupą nauki: Nowo­cze­sne tra­dy­cjo­na­list­ki? Ana­li­za tre­ści zdjęć publi­ko­wa­nych przez Insta­mat­ki na por­ta­lu Insta­gram w świe­tle kon­cep­cji display­ing fami­lies”.

Udostępnij

Sto­so­wa­łam taką meto­dę, że po pro­stu pięć dni obser­wo­wa­łam abso­lut­nie wszyst­kie zdję­cia na Insta­gra­mie, któ­re poja­wi­ły się ozna­czo­ne tymi wybra­ny­mi hasz­ta­ga­mi, była to bar­dzo żmud­na pra­ca. Nato­miast jak wcho­dzi­łam w każ­de zdję­cie ozna­czo­ne tym hasz­ta­giem, następ­nie wcho­dzi­łam na pro­fil i spraw­dza­łam, czy ten pro­fil speł­nia moje kry­te­ria włą­cze­nia. Następ­nie z tych wszyst­kich pro­fi­li, któ­re w ten spo­sób zebra­łam, wybra­łam 10 naj­po­pu­lar­niej­szych i na tych 10 naj­po­pu­lar­niej­szych pro­fi­lach opi­sy­wa­łam wszyst­kie zdję­cia, któ­re zosta­ły doda­ne w cią­gu 6 mie­się­cy wstecz (…) i póź­niej wybra­łam z nich 100 naj­po­pu­lar­niej­szych, bo oczy­wi­ście zale­ża­ło mi na ana­li­zie naj­po­pu­lar­niej­szych zdjęć, naj­po­pu­lar­niej­szych pro­fi­li. Uży­wa­łam do tego opcji sor­tuj od naj­now­szych, a nie sor­tuj od naj­po­pu­lar­niej­szych, bo wła­śnie chcia­łam się tro­chę wymknąć algo­ryt­mom Instagrama.

― Mał­go­rza­ta Gaw­roń­ska, Wydział Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Szko­ła Dok­tor­ska Nauk Społecznych

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top