#98 Instamatki i proces demonstrowania rodzinności

Cyfry­za­cja zmie­nia spo­sób postrze­ga­nia wie­lu aspek­tów naszej codzien­no­ści – by nie szu­kać dale­ko, choć­by macie­rzyń­stwa i spo­so­bu postrze­ga­nia przy­pi­sa­nych ról płcio­wych. Wyda­wać by się mogło, że nowo­cze­sne media wspie­ra­ją nor­my i posta­wy, któ­re odcho­dzą od tra­dy­cyj­ne­go postrze­ga­nia rodzi­ny na rzecz nowo­cze­sne­go mode­lu, w któ­rym uka­zy­wa­nie okre­ślo­nych postaw ma z góry zde­fi­nio­wa­ny cel. Jak w rze­czy­wi­sto­ści wyglą­da pol­ski Insta­gram parentingowy?

O ana­li­zie nor­ma­tyw­nych wzor­ców macie­rzyń­stwa i jego wizu­al­nych repre­zen­ta­cji, a tak­że domi­nu­ją­cych dys­kur­sów macie­rzyń­skich na por­ta­lu Insta­gram mówi Mał­go­rza­ta Gaw­roń­ska, dok­to­rant­ka Szko­ły Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych na Wydzia­le Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- defi­ni­cję „insta­ma­tek”,
- zna­cze­nia ukry­te w zdję­ciach insta­ma­tek,
- nor­ma­tyw­ne wymia­ry macie­rzyń­stwa,
- spo­łecz­ną defi­ni­cję macie­rzyń­stwa oraz jej spój­ność z rze­czy­wi­sto­ścią i cyfro­wy­mi obra­za­mi,
- wzor­ce macie­rzyń­stwa wyróż­nio­ne w bada­niu,
- tech­ni­ki ide­ali­zo­wa­nia obra­zu rodzi­ny,
- obraz ojca w insta­ro­dzi­nach,
- zało­że­nia kon­cep­cji display­ing fami­ly oraz meto­dy demon­stro­wa­nia rodzin­no­ści,
- źró­dła popu­lar­no­ści pro­ce­su demon­stro­wa­nia rodzin­no­ści i peł­nio­nych ról,
- zmia­nę ocze­ki­wań wobec macie­rzyń­stwa,
- meto­dę bada­nia tre­ści wizu­al­nych w sieci.

Mał­go­rza­ta Gaw­roń­ska o swo­im bada­niu opo­wie rów­nież pod­czas semi­na­rium z cyklu „Cyfry­za­cja pod lupą nauki: Nowo­cze­sne tra­dy­cjo­na­list­ki? Ana­li­za tre­ści zdjęć publi­ko­wa­nych przez Insta­mat­ki na por­ta­lu Insta­gram w świe­tle kon­cep­cji display­ing fami­lies”.

Udostępnij

Stosowałam taką metodę, że po prostu pięć dni obserwowałam absolutnie wszystkie zdjęcia na Instagramie, które pojawiły się oznaczone tymi wybranymi hasztagami, była to bardzo żmudna praca. Natomiast jak wchodziłam w każde zdjęcie oznaczone tym hasztagiem, następnie wchodziłam na profil i sprawdzałam, czy ten profil spełnia moje kryteria włączenia. Następnie z tych wszystkich profili, które w ten sposób zebrałam, wybrałam 10 najpopularniejszych i na tych 10 najpopularniejszych profilach opisywałam wszystkie zdjęcia, które zostały dodane w ciągu 6 miesięcy wstecz (...) i później wybrałam z nich 100 najpopularniejszych, bo oczywiście zależało mi na analizie najpopularniejszych zdjęć, najpopularniejszych profili. Używałam do tego opcji sortuj od najnowszych, a nie sortuj od najpopularniejszych, bo właśnie chciałam się trochę wymknąć algorytmom Instagrama.

― Małgorzata Gawrońska, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Przewiń do góry