AI ABEL 2024 „Artificial Intelligence Application in Business and Everyday Life” 10–14.06.2024

Digi­tal Eco­no­my Lab wraz biu­rem Enter­pri­se Euro­pe Network Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go zapra­sza­ją do udzia­łu w spo­tka­niach bro­ker­skich i warsz­ta­tach AI ABEL 2024 ” Arti­fi­cial Intel­li­gen­ce Appli­ca­tion in Busi­ness and Eve­ry­day Life” – Sztucz­na Inte­li­gen­cja (SI) „Zasto­so­wa­nie Sztucz­nej Inte­li­gen­cji w biz­ne­sie i życiu codzien­nym (edy­cja zdal­na)” 10–14 czerw­ca 2024.

W sta­le zmie­nia­ją­cym się kra­jo­bra­zie tech­no­lo­gicz­nym Sztucz­na Inte­li­gen­cja (SI) oka­za­ła się siłą trans­for­ma­cyj­ną, kształ­tu­ją­cą zarów­no sfe­rę biz­ne­so­wą, jak i nasze codzien­ne doświad­cze­nia. Wyda­rze­nie sta­no­wi dyna­micz­ną plat­for­mę dla lide­rów bran­ży, inno­wa­to­rów i entu­zja­stów do spo­tkań i odkry­wa­nia moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez SI, od ulep­sza­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych po popra­wę codzien­ne­go życia. Wyda­rze­nie poświę­co­ne będzie róż­nym aspek­tom zwią­za­nym z SI i ma słu­żyć kre­owa­niu współ­pra­cy pomię­dzy uczest­ni­ka­mi, wymia­nie wie­dzy i odkry­wa­niu naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań. Dołącz do nas i wyrusz w podróż, aby odkryć bez­pre­ce­den­so­we moż­li­wo­ści, jakie SI ofe­ru­je zarów­no fir­mom, jak i oso­bom prywatnym.

Będzie­my roz­ma­wiać o zasto­so­wa­niach SI w biz­ne­sie, np.: zarzą­dza­nie rela­cja­mi z klien­ta­mi; chat­bo­ty i wir­tu­al­ni asy­sten­ci obsłu­gi klien­ta; zasto­so­wa­nia SI w pro­duk­cji; opty­ma­li­za­cja łań­cu­cha dostaw; wykry­wa­nie oszustw w trans­ak­cjach finan­so­wych; ana­li­ty­ka pre­dyk­cyj­na na potrze­by podej­mo­wa­nia decy­zji biz­ne­so­wych; zarzą­dza­nie zaso­ba­mi ludz­ki­mi; bez­pie­czeń­stwo danych i cyber­bez­pie­czeń­stwo; sper­so­na­li­zo­wa­ne kam­pa­nie mar­ke­tin­go­we; ana­li­za finan­so­wa i decy­zje inwe­sty­cyj­ne; wspar­cie reali­za­cji usług; wie­le wię­cej! Będzie­my tak­że roz­ma­wiać o zasto­so­wa­niach SI w życiu codzien­nym np.: zdro­wie i dobra kon­dy­cja; edu­ka­cja i nauka; Sztucz­na Inte­li­gen­cja w grach, roz­ryw­ce; podró­że i trans­port; wpływ spo­łecz­ny; zarzą­dza­nie finan­sa­mi oso­bi­sty­mi; tłu­ma­cze­nie języ­ko­we i komu­ni­ka­cja; tech­no­lo­gie SI w domu; per­so­na­li­za­cja han­dlu elek­tro­nicz­ne­go; wie­le więcej!

W ramach wyda­rze­nia odbę­dą się zdal­ne warsz­ta­ty „Sztucz­na inte­li­gen­cja – zasto­so­wa­nia w biz­ne­sie i życiu codzien­nym – nauka i prak­ty­ka”, któ­re pomy­śla­ne są jako prze­strzeń pre­zen­ta­cji wyni­ków roz­wią­zań biz­ne­so­wych a tak­że zasto­so­wań dla zwy­kłych użyt­kow­ni­ków. W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia pre­zen­ta­cją, pro­si­my o  kon­takt: Tomasz Kraw­czyk, tj.krawczyk@uw.edu.pl , tel.: 793 443 869

Wyda­rze­nie skie­ro­wa­ne jest do sze­ro­kie­go gro­na uczest­ni­ków. W szcze­gól­no­ści pra­gnie­my zapro­sić do uczest­nic­twa oso­by repre­zen­tu­ją­ce biz­nes, uczel­nie, labo­ra­to­ria i insty­tu­cje badaw­cze, a tak­że oso­by repre­zen­tu­ją­ce admi­ni­stra­cję publicz­ną, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we zain­te­re­so­wa­ne zasto­so­wa­nia­mi Sztucz­nej Inte­li­gen­cji w biz­ne­sie i życiu codziennym.

Udział w wyda­rze­niu jest bezpłatny! 

Reje­stra­cja oraz szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o wyda­rze­niu znaj­dziesz na stro­nie wyda­rze­nia: https://aiabel2024.b2match.io/

Scroll to Top