Aleksandra Tykarska: „EXPERYMENT NAD ROZPOZNANIEM STYLU MĘSKIEGO I ŻEŃSKIEGO” KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO

W śro­dę 6 maja o godzi­nie 16:00
Alek­san­dra Tykar­ska wygło­si­ła wykład:

„EXPERYMENT NAD ROZPOZNANIEM STYLU MĘSKIEGO I ŻEŃSKIEGO” KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO. Humanistyka Cyfrowa w praktyce

Wykład był poświę­co­ny bada­niom z zakre­su huma­ni­sty­ki cyfro­wej, filo­zo­fii i histo­rii psy­cho­lo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej. Przed­mio­tem ana­li­zy jbył doku­ment źró­dło­wy będą­cy zapi­sem badań psy­cho­lo­gicz­nych, któ­re na począt­ku XX wie­ku prze­pro­wa­dzał ze swo­imi stu­den­ta­mi wybit­ny filo­zof pol­ski Kazi­mierz Twar­dow­ski. Na pod­sta­wie zeska­no­wa­ne­go doku­men­tu źró­dło­we­go (Digi­tal Archi­ve Docu­ments, DAD) powstał odmien­ny jako­ścio­wo doku­ment (Digi­tal Rese­arch Docu­ments, DRD), opra­co­wa­ny i przed­sta­wio­ny jako zbiór meta­da­nych. Jest to wyraz rewo­lu­cji i nowych moż­li­wo­ści, jakie wno­si do badań nauko­wych huma­ni­sty­ka cyfrowa.

Alek­san­dra Tykar­ska jest absol­went­ką filo­zo­fii oraz filo­lo­gii pol­skiej na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, dok­to­rant­ką w Zakła­dzie Histo­rii Filo­zo­fii Pol­skiej Insty­tu­tu Filo­zo­fii UW. W swo­ich bada­niach zaj­mu­je się histo­rią filo­zo­fii pol­skiej prze­ło­mu XIX i XX wie­ku, ze szcze­gól­nym uzw­ględ­nie­niem badań doty­czą­cych meto­do­lo­gii nauk, teo­rii pozna­nia i psy­cho­lo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej. W pra­cy nad mało zna­ny­mi auto­ra­mi i tek­sta­mi, wyko­rzy­stu­je wie­dzę z dzie­dzi­ny edy­tor­stwa, przy­go­to­wu­jąc tek­sty do wydania.

Miej­sce:
BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
sala 315, III piętro
(wjazd win­dą przy głów­nym wej­ściu do biblio­te­ki, następ­nie do koń­ca kory­ta­rza i na prawo)

Czas:
Śro­da 6.05.2015, godz. 16:00.

DELabTALKS-Tykarska

Scroll to Top