Badanie DELab UW dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Naukow­cy z DELab UW – dr Maciej Sobo­lew­ski i Michał Paliń­ski – we współ­pra­cy z fir­mą Audy­tel S.A. zre­ali­zo­wa­li pro­jekt dla Urzę­du Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej, pol­skie­go regu­la­to­ra ryn­ku tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go, pod tytu­łem „Kon­cep­cja bada­nia sub­sty­tu­cyj­no­ści inter­ne­tu sta­cjo­nar­ne­go i mobilnego”.

Zja­wi­sko zastę­po­wa­nia inter­ne­tu w tech­no­lo­giach sta­cjo­nar­nych dostę­pem w tech­no­lo­giach mobil­nych jest nasi­la­ją­cym się tren­dem obser­wo­wa­nym od zale­d­wie kil­ku lat w kra­jach roz­wi­nię­tych (wcze­śniej doty­czył on usłu­gi gło­so­wej). Sub­sty­tu­cja sta­cjo­nar­no-komór­ko­wa ma dale­ko idą­ce kon­se­kwen­cje dla funk­cjo­no­wa­nia ryn­ku tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Zmie­nia układ sił pomię­dzy ope­ra­to­ra­mi i prze­su­wa gra­ni­ce ryn­ków wła­ści­wych pod­le­ga­ją­cych regu­la­cji antymonopolowej.

Pro­jekt miał na celu opra­co­wa­nie meto­do­lo­gii bada­nia ska­li zja­wi­ska w Pol­sce z uwzględ­nie­niem wymia­ru regio­nal­ne­go oraz zróż­ni­co­wa­ne­go zasię­gu poszcze­gól­nych tech­no­lo­gii. Bada­cze z DELab UW zare­ko­men­do­wa­li opty­mal­ną meto­do­lo­gię bada­nia tego zja­wi­ska, stwo­rzo­ną w opar­ciu o naj­now­sze bada­nia – meto­dę wybo­rów dys­kret­nych z uwzględ­nie­niem danych pocho­dzą­cych z Sys­te­mu Infor­ma­cyj­ne­go o Infra­struk­tu­rze Sze­ro­ko­pa­smo­wej, danych o tary­fach oraz dedy­ko­wa­ne­go bada­nia ankie­to­we­go. Kon­cep­cja zakła­da obli­cze­nie odpo­wied­nich współ­czyn­ni­ków ela­stycz­no­ści ceno­wej, któ­re umoż­li­wią wyko­na­nie serii testów hipo­te­tycz­ne­go mono­po­li­sty. Testy te pozwo­lą na wery­fi­ka­cję gra­nic ryn­ków wła­ści­wych i ewen­tu­al­ne­go włą­cze­nia do jed­ne­go ryn­ku sta­cjo­nar­nych i mobil­nych tech­no­lo­gii dostę­pu szerokopasmowego.

Przewiń do góry