Bezpłatne szkolenia w ramach DEICy 2021: Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity

Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Pol­ski Kla­ster IoT i AI – SINOTAIC oraz Enter­pri­se Euro­pe Network zapra­sza­ją na bez­płat­ne szko­le­nia i spo­tka­nia bro­ker­skie, orga­ni­zo­wa­ne w ramach cyfro­we­go tygo­dnia „DEICy 2021 Digi­tal Eco­no­my, Inter­net of Things, Cyber­se­cu­ri­ty”.

Spo­tka­nia skie­ro­wa­ne są do przed­się­bior­ców zain­te­re­so­wa­nych roz­wią­za­nia­mi m.in. w zakre­sie:
- cyber­bez­pie­czeń­stwa i archi­tek­tu­ry mecha­ni­zmów bez­pie­czeń­stwa IT,
- wdra­ża­nia poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa w orga­ni­za­cji i nad­zo­ru nad jej funk­cjo­no­wa­niem,
- cyfro­wych bliź­nia­ków i ich zasto­so­wa­nia w przed­się­bior­stwie,
- tech­nik haker­skich w zakre­sie mani­pu­la­cji i wywie­ra­nia wpły­wu,
- chmu­ry obli­cze­nio­wa w kon­tek­ście cyberbezpieczeństwa.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nach wydarzeń.

Cyfro­wa symu­la­cja zakła­du pro­duk­cyj­ne­go i maszy­ny z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi fir­my Sie­mens, 22.11.2021, g.10 [wię­cej]
Cyber­bez­pie­czeń­stwo w małych i śred­nich przed­się­bior­stwach – zagro­że­nia, nad­zór, mecha­ni­zmy zabez­pie­cza­ją­ce, 23.11.2021, g. 10 [wię­cej]
Głów­ne wyzwa­nia cyber­bez­pie­czeń­stwa na 2022 rok: biz­nes, IT, HR, 26.11.2021, g. 9 [wię­cej]
Scroll to Top