Bezpłatne szkolenie DEICy 2021: Cyfrowa symulacja zakładu produkcyjnego i maszyny z wykorzystaniem narzędzi firmy Siemens, 22.11.2021 o 10:00

Zapra­sza­my do reje­stra­cji na webi­nar, na któ­rym poznasz:
• Cyfro­wą symu­la­cję zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w śro­do­wi­sku Tec­no­ma­tix Plant Simu­la­tion;
• Zasto­so­wa­nie cyfro­we­go bliź­nia­ka maszy­ny w śro­do­wi­sku NX Mecha­tro­nics Con­cept Designer.

Pre­le­gen­ci:

Tomasz Skan­dy – Spe­cja­li­sta ds. wdro­żeń PLM w fir­mie KS Indu­stry Solu­tions.
Posia­da kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w budo­wie cyfro­wych symu­la­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych i logi­stycz­nych. Swo­ją pra­cą wspo­ma­ga pol­skie przed­się­bior­stwa w pro­ce­sie digitalizacji.

Seba­stian Lenert – Spe­cja­li­sta ds. wdro­żeń PLM w fir­mie KS Indu­stry Solu­tions. Posia­da kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w budo­wie cyfro­wych bliź­nia­ków maszyn. Swo­ją pra­cą wspo­ma­ga pol­skie przed­się­bior­stwa w pro­ce­sie digitalizacji.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: Tomasz Kraw­czyk (tj.krawczyk@uw.edu.pl), Joan­na Koło­dziej­ska (j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl)

Link do reje­stra­cji: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YFeK3q2CSYOQ8H4fAVP9bA

Scroll to Top