DELab UW na 6. międzynarodowej konferencji CommonSign Warsaw 2016!

W dniach 26–27 paź­dzier­ni­ka br. odby­ła się kolej­na edy­cja mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji Com­mon­Sign War­saw 2016: Elec­tro­nic Signa­tu­re Inte­ro­pe­ra­bi­li­ty Sum­mit. Kon­fe­ren­cja słu­ży budo­wa­niu otwar­tej inter­dy­syc­pli­nar­nej dys­ku­sji prak­ty­ków na temat mecha­ni­zmów inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści usług zaufa­nia. Do udzia­łu w kon­fe­ren­cji zapra­sza­ni są pol­scy i zagra­nicz­ni dostaw­cy i odbior­cy apli­ka­cji oraz usług zaufa­nia, a tak­że przed­sta­wi­cie­le admi­ni­stra­cji i nauki.

Wio­dą­cy­mi blo­ka­mi tema­tycz­ny­mi tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji były:

  • wdra­ża­ne od 2014 r. unij­ne roz­po­rzą­dze­nie eIDAS, ze szcze­gól­nym naci­skiem na kwe­stie istot­ne dla kon­su­men­tów i usługodawców
  • e‑identyfikacja – pro­jek­ty istot­ne dla prak­ty­ki życia gospo­dar­cze­go i spo­łecz­ne­go w Polsce
  • inte­ro­pe­ra­cyj­ność jako klu­czo­wy pro­blem w sytu­acji ist­nie­nia wie­lu sto­so­wa­nych narzę­dzi i wpro­wa­dza­nia na rynek kolejnych.

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/a11.jpg

DELab UW repre­zen­to­wa­ła dr Agniesz­ka Puga­ce­wicz, któ­ra przed­sta­wi­ła sytu­ację e‑administracji w Pol­sce na tle kra­jów Unii Euro­pej­skiej. W uję­ciu makro­eko­no­micz­nym wyraź­nie widać lukę w wyko­rzy­sta­niu inter­ne­to­wej ofer­ty insty­tu­cji publicz­nych przez pry­wat­nych użyt­kow­ni­ków w Pol­sce w porów­na­niu do pozo­sta­łych państw UE. Z kolei pol­skie małe i śred­nie przed­się­bior­stwa (MŚP) nale­żą do tych pod­mio­tów, któ­re w UE pla­su­ją się w czo­łów­ce ran­kin­gów wdra­ża­nia e‑usług publicz­nych. Więk­szość z nich (90%) korzy­sta z elek­tro­nicz­ne­go kana­łu komu­ni­ka­cji w rela­cjach z urzę­da­mi. Czę­ściej (4. miej­sce w ran­kin­gu, tuż za Irlan­dią, Litwą i Esto­nią) niż fir­my z więk­szo­ści pozo­sta­łych państw UE pol­skie MŚP ofe­ru­ją swo­je pro­duk­ty i usłu­gi w inter­ne­to­wych sys­te­mach zamó­wień publicz­nych kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Nato­miast poziom otwar­to­ści danych publicz­nych, słu­żą­cych powtór­ne­mu wyko­rzy­sta­niu (tzw. reu­se) nale­ży w Pol­sce do jed­ne­go z naj­niż­szych wśród kra­jów OECD. Wpro­wa­dze­nie bez­piecz­nych i łatwych w uży­ciu usług zaufa­nia, ofe­ro­wa­nych przez nowe regu­la­cje eIDAS, będzie znacz­nym uła­twie­niem dla wszyst­kich rela­cji admi­ni­stra­cji publicz­nej: z oby­wa­te­la­mi oraz biznesem.

Wię­cej infor­ma­cji o naszym bada­niu e‑administracji moż­na zna­leźć w rapor­cie: E‑administracja w Pol­sce na tle Unii Euro­pej­skiej. Jak z niej (nie) korzystamy.

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/a22.jpg

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/a33.jpg

Scroll to Top