CoMobility: Co-designing Inclusive Mobility

CoMobility: Co-designing Inclusive Mobility 

CO BY BYŁO, GDYBY LUDZIE CENILI SPRAWNE, BEZPIECZNE I EKOLOGICZNE PORUSZANIE SIĘ PO MIEŚCIE BARDZIEJ NIŻ POSIADANIE WŁASNEGO AUTA?

Nad odpo­wie­dzią na to pyta­nie zasta­na­wiać będzie się trans­dy­scy­pli­nar­ny zespół, któ­rzy two­rzą naukow­cy z trzech war­szaw­skich uczel­ni (UW, PW i SGH), fizy­cy (NILU), antro­po­lo­go­wie (FNI) z Nor­we­gii, a tak­że człon­ko­wie war­szaw­skiej orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej „Na miej­scu” oraz przed­sta­wi­cie­le mia­sta Lublin, War­sza­wy, Kra­ko­wa i Związ­ku Miast Polskich.

Zobacz więcej informacji:

Cele

CoMo­bi­li­ty to trans­dy­scy­pli­nar­ny mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt badaw­czy. Jego celem jest ana­li­za postaw i zacho­wań zwią­za­nych z mobil­no­ścią, w szcze­gól­no­ści usług, będą­cych alter­na­ty­wą dla pry­wat­nych samo­cho­dów. W pro­ce­sie współ­two­rze­nia (co-desi­gning) zespół badaw­czy ziden­ty­fi­ku­je barie­ry i szan­se w upo­wszech­nia­niu róż­nych spo­so­bów prze­miesz­cza­nia się, a tak­że opra­cu­je dzia­ła­nia, któ­re uła­twią trwa­łą zmia­nę przy­zwy­cza­jeń doty­czą­cych spo­so­bów korzy­sta­nia ze środ­ków transportu.

Sed­nem CoMo­bi­li­ty jest pro­ces współ­two­rze­nia (co-design) czy­li poszu­ki­wa­nie, testo­wa­nie i wpro­wa­dze­nie roz­wią­zań w ści­słej współ­pra­cy z miesz­kań­ca­mi, urzę­da­mi mia­sta i przed­się­bior­stwa­mi oraz inny­mi inte­re­sa­riu­sza­mi na każ­dym eta­pie prac.

Do oce­ny współ-wytwo­rzo­nych roz­wią­zań włą­czo­ne zosta­ną mode­le ucze­nia maszy­no­we­go, trans­por­tu miej­skie­go oraz jako­ści powie­trza, któ­re w opar­ciu o dane zasta­ne oraz dane zebra­ne pod­czas prac badaw­czych pozwo­lą okre­ślić ruch i jakość powie­trza w zależ­no­ści od cech miesz­kań­ców i infra­struk­tu­ry transportowej.

Planowane działania

Wyni­ki pro­jek­tu (zin­te­gro­wa­ny model trans­por­to­wo-śro­do­wi­sko­wy i doku­men­ta­cja pro­ce­su współ­two­rze­nia roz­wią­zań trans­por­to­wych) będą ogól­no­do­stęp­ne i oma­wia­ne pod­czas spo­tkań warsz­ta­to­wych z poten­cjal­ny­mi użytkownikami.

Wraz ze spo­łecz­no­ścia­mi lokal­ny­mi, przed­się­bior­ca­mi i urzęd­ni­ka­mi współ­two­rzo­ne będą roz­wią­za­nia neu­tral­ne dla kli­ma­tu. Lokal­ny­mi, war­szaw­ski­mi doświad­cze­nia­mi i wyni­ka­mi badań zespół dzie­lić będzie się z samo­rzą­da­mi i inny­mi mia­sta­mi w Pol­sce i Europie.

 

Efek­tem pro­jek­tu będzie zestaw metod współ­two­rze­nia nowych roz­wią­zań trans­por­to­wych i narzę­dzi do oce­ny ich wpły­wu na jakość powie­trza w Warszawie.

Pro­jekt CoMo­bi­li­ty otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie o war­to­ści 2,05 milio­na euro w ramach fun­du­szy EOG, któ­re­go celem pro­jek­tu jest dostar­cze­nie pakie­tu narzę­dzi i metod do współ­two­rze­nia zrów­no­wa­żo­nej mobil­no­ści obsza­rów zur­ba­ni­zo­wa­nych. Fun­du­sze EOG repre­zen­tu­ją wkład Islan­dii, Liech­ten­ste­inu i Nor­we­gii w two­rze­nie Euro­py zie­lo­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i sprzy­ja­ją­cej inte­gra­cji spo­łecz­nej. Ist­nie­ją dwa cele ogól­ne: ogra­ni­cze­nie nie­rów­no­ści eko­no­micz­nych i spo­łecz­nych w Euro­pie i wzmoc­nie­nie rela­cji dwu­stron­nych pomię­dzy pań­stwa­mi-dar­czyń­ca­mi a 15 kra­ja­mi UE z Euro­py Środ­ko­wej i Połu­dnio­wej oraz obsza­ru Morza Bałtyckiego.

Członkowie zespołu

dr Grze­gorz Kula
Joan­na Rachubik

Paweł Gora

dr hab. Michał Jakub­czyk, prof. SGH

dr Łukasz Czarnecki

dr Jakub Zawieska

Łukasz Poni­kie­wicz

dr hab. inż. Maciej Grzen­da, prof. PW

dr inż. Mar­cin Luckner

dr Nuria Castell

Gabrie­la Sousa Santos

Mag­da­le­na Kubecka

Mar­ta Trakul-Masłowska

Pål Wil­ter Skedsmo

mgr inż. Szy­mon Horosiewicz

mgr inż. Doro­ta Wolińska

Adam Suwiń­ski

Przewiń do góry