COVID-19 – jak pomagać?

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Chciał(a)byś pomóc, ale nie wiesz komu? A może chciał­byś pomóc, ale nie możesz wyjść z domu? To nic – tech­no­lo­gia dostar­cza roz­wią­zań i w tej kwe­stii! Poni­żej znaj­dzie­cie pięć pomy­słów na to jak pomóc innym – czę­sto nie wycho­dząc nawet z domu!

Woj­tek Har­dy, Ana­li­tyk DELab UW

 • Folding@Home – Dzię­ki roz­pro­szo­nym obli­cze­niom możesz pomóc w zna­le­zie­niu spo­so­bu na koro­na­wi­ru­sa! Wystar­czy, że udo­stęp­nisz moc obli­cze­nio­wą swo­je­go kom­pu­te­ra, gdy z nie­go nie korzy­stasz (lub część, gdy korzy­stasz), a zosta­nie ona uży­ta do symu­la­cji zwi­ja­nia biał­ka. Naukow­cy i naukow­czy­nie z kon­sor­cjum sto­ją­ce­go za Folding@Home szu­ka­ją w ten spo­sób spo­so­bów na sku­tecz­ną wal­kę z COVID-19. Jak sami piszą, pro­ces poszu­ki­wań wyma­ga­ją ogrom­nej licz­by obli­czeń i każ­da wyko­na­na przez kogoś symu­la­cja to kolej­ny bilet w dużej lote­rii. Im wię­cej bile­tów – tym więk­sza szan­sa na wspól­ną wygraną!
 • #Wzy­wa­my­Po­sił­ki oraz #Posi­łek­Dla­Le­ka­rza – pra­cow­ni­cy i pra­cow­nicz­ki ochro­ny zdro­wia pra­cu­ją w tej chwi­li w ogrom­nym obcią­że­niu, ryzy­ku­jąc swo­im zdro­wiem jesz­cze bar­dziej niż zwy­kle. Może­my poka­zać im nasze wspar­cie choć mini­mal­nie, np. fun­du­jąc dar­mo­we posiłki.
 • Maski! W szpi­ta­lach nie wystar­czy masek i środ­ków ochron­nych. Chcesz pomóc? Możesz oddać swo­je, prze­jąć maszy­nę do szy­cia w swo­je ręce i stwo­rzyć nowe lub wes­przeć zrzut­kę na mate­ria­ły by mogli je uszyć inni. Wię­cej informacji:
  #Wzy­wa­my­Po­sił­ki
  Maski dla szpitali
  zrzut­ka Fun­da­cji Kobie­ty Wędrow­ne.
 • I Help You App – możesz wypro­wa­dzić psa lub zro­bić zaku­py, ale nie wiesz jak zna­leźć oso­bę któ­ra tego potrze­bu­je? W app­ce I Help You (rów­nież wer­sji desk­to­po­wej) możesz ogło­sić swo­je moż­li­wo­ści oraz poszu­kać oso­by, któ­rej możesz pomóc.
 • Social media to kolej­na odpo­wiedź na cza­sy social distan­cing. Sieć grup na Face­bo­oku, pokry­wa­ją­ca róż­ne mia­sta i ich dziel­ni­ce, pozwa­la na łatwe łącze­nie się z ludź­mi któ­rzy sami lub któ­rych bli­scy w oko­li­cy potrze­bu­ją wspar­cia. Przy­kła­dem takiej ini­cja­ty­wy jest „Widzial­na ręka” (tutaj przy­kład War­sza­wy, ale jeśli wpi­sze­cie „Widzial­na ręka w wyszu­ki­war­ce na Face­bo­oku, bez tru­du odnaj­dzie­cie swo­je miasto).
  Z kolei gru­pa „Pies w koro­nie” prze­zna­czo­ny jest głów­nie dla osób goto­wych pomóc w opie­ce nad zwie­rzę­ta­mi (np. w wypro­wa­dza­niu podopiecznych).

A Wy? Zna­cie jakieś spo­so­by na pomoc innym, któ­ra nie była­by moż­li­wa bez technologii?

Uwaga

Pamię­taj­cie jed­nak, że naj­lep­szym spo­so­bem na to by pomóc leka­rzom i lekar­kom jest w tej chwi­li prze­strze­ga­nie zasad higie­ny oso­bi­stej oraz ogra­ni­cza­nie kon­tak­tów i wycho­dze­nia do mini­mum. Wie­le osób potrze­bu­ją­cych pomo­cy nie korzy­sta z apli­ka­cji mobil­nych – nie­za­leż­nie od tego, jak są spryt­ne. Bądź­cie więc uważ­ni tak­że na potrze­by osób w Waszym naj­bliż­szym otoczeniu!

Zespół DELab UW pozdra­wia i wra­ca do zwi­ja­nia bia­łek (oczy­wi­ście w domo­wych zaciszach).

Przewiń do góry