CROSS BORDER E‑COMMERCE – transgraniczna sprzedaż przez Internet

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Enter­pri­se Euro­pe Network przy Toruń­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go  oraz Kan­ce­la­ria Praw­na Moni­ka Jur­kie­wicz zapra­sza­ją przed­się­bior­ców sek­to­ra MŚP do udzia­łu w szko­le­niu onli­ne pn.: CROSS BORDER E‑COMMERCE – trans­gra­nicz­na sprze­daż przez Inter­net.

Szko­le­nie odbę­dzie się 10 wrze­śnia 2020 r. w peł­ni onli­ne, w godz. 10.00–12.30.

Uczest­ni­cy spo­tka­nia dowie­dzą się m.in.:

  • Jakie tren­dy panu­ją w e‑commerce w Pol­sce oraz na ryn­kach Euro­py Zachodniej,
  • Jak roz­po­cząć sprze­daż onli­ne na ryn­kach zagranicznych,
  • Jak stwo­rzyć sklep i regu­la­min skle­pu internetowego,
  • Jakie są naj­po­pu­lar­niej­sze narzę­dzia i plat­for­my – w Pol­sce i EU,
  • Czym się kie­ro­wać przy wybo­rze „budow­ni­cze­go” skle­pu,
  • Jakie są pod­sta­wy pre­zen­ta­cji towa­ru.

Szko­le­nie skie­ro­wa­ne jest przede wszyst­kim do przed­się­bior­ców sek­to­ra MŚP.

Pre­le­gent­ką będzie pani  Moni­ka Jur­kie­wicz, Rad­ca Praw­ny, wła­ści­ciel i praw­nik zarzą­dza­ją­cy, spe­cja­list­ka z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, pra­wa pra­cy i e‑commerce, od ponad 18 lat dora­dza mię­dzy­na­ro­do­wym i pol­skim przed­się­bior­stwom. Jest autor­ką publi­ka­cji z zakre­su pra­wa pra­cy oraz tre­ne­rem i wykła­dow­cą z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem. Pre­le­gent­ka pod­czas kon­wen­tów, kon­fe­ren­cji i licz­nych semi­na­riów. Z suk­ce­sem pro­wa­dzi warsz­ta­ty z zakre­su pra­wa pra­cy, ochro­ny danych oso­bo­wych, oraz e‑commerce.

Udział w spo­tka­niu jest BEZPŁATNY, jed­nak aby wziąć w nim udział nale­ży wypeł­nić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: tel. (56) 699 54 82; kom. 690 980 409; e‑mail: anna.wicinska@tarr.org.pl

Pro­gram spo­tka­nia: PROGRAM

Przewiń do góry