DEICy 2021 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity – globalne wyzwania i szanse transformacji cyfrowej

Na naszych oczach, w tle pan­de­mii COVID-19, kształ­tu­je się nowy rodzaj gospo­dar­ki: gospo­dar­ka cyfro­wa. Jej roz­wój jest uwa­run­ko­wa­ny postę­pu­ją­cym przy­spie­sza­niem i inten­sy­fi­ka­cją pro­ce­sów digi­ta­li­za­cji z wyko­rzy­sta­niem róż­nych tech­no­lo­gii cyfro­wych m.in. Inter­ne­tu rze­czy, robo­ty­za­cji, auto­ma­ty­za­cji, algo­ryt­mów sztucz­nej inte­li­gen­cji i ucze­nia maszy­no­we­go. W tej nowej rze­czy­wi­sto­ści poja­wia­ją się nowe cybe­rza­gro­że­nia, kreu­ją nowe potrze­by i roz­wią­za­nia w obsza­rze cyber­bez­pie­czeń­stwa przed­się­biorstw jak i insty­tu­cji rzą­do­wych i samorządowych.

Wyda­rze­nie skie­ro­wa­ne jest do sze­ro­kie­go gro­na uczest­ni­ków. W szcze­gól­no­ści kon­cen­tru­je­my się na part­ne­rach biz­ne­so­wych i prze­my­sło­wych, śro­do­wi­skach aka­de­mic­kich, labo­ra­to­riach i insty­tu­cjach badaw­czych, admi­ni­stra­cji publicz­nej, insty­tu­cjach euro­pej­skich i kra­jo­wych, orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych, któ­re zain­te­re­so­wa­ne są lep­szym pozna­niem i zro­zu­mie­niem trans­for­ma­cji cyfro­wej w obsza­rach: gospo­dar­ka, spo­łe­czeń­stwo, prze­mysł 4.0, pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne,  kon­sump­cja, rynek pra­cy, admi­ni­stra­cja publicz­na, służ­ba zdro­wia, ener­ge­ty­ka, bez­pie­czeń­stwo, rolnictwo.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne uczest­nic­twem w spo­tka­niach bro­ker­skich mogą zare­je­stro­wać się na plat­for­mie inter­ne­to­wej. Wszyst­kie spo­tka­nia pod­czas wyda­rze­nia “Digi­tal Eco­no­my, Inter­net of Things, Cyber­se­cu­ri­ty” będą odby­wać się zdal­nie za pośred­nic­twem platformy: 

https://deicy2021.b2match.io/ 

Wyda­rze­niu będą towa­rzy­szyć warsz­ta­ty “Digi­tal Eco­no­my, Inter­net of things, Cyber­se­cu­ri­ty – scien­ce and prac­ti­ce”, pod­czas któ­rych będą pre­zen­to­wa­ne przez naukow­ców wyni­ki badań nad trans­for­ma­cją cyfro­wą.  Pod­czas warsz­ta­tów przed­się­bior­cy zapre­zen­tu­ją prak­tycz­ne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne, orga­ni­za­cyj­ne, pro­ce­so­we zwią­za­ne z trans­for­ma­cją cyfro­wą w kie­run­ku prze­my­słu 4.0 .
Zain­te­re­so­wa­nych pre­zen­ta­cją pro­si­my o kon­takt z dr. inż. Toma­szem Kraw­czy­kiem tj.krawczyk@uw.edu.pl lub Joan­ną Koło­dziej­ską j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl

Tematy przewodnie spotkań brokerskich i warsztatów:
I.Transformacja cyfrowa:
 • Sztucz­na inte­li­gen­cja dla biz­ne­su: mode­le biz­ne­so­we dla zasto­so­wań sztucz­nej inte­li­gen­cji, stra­te­gia biz­ne­so­wa dla roz­wią­zań z obsza­ru sztucz­nej inte­li­gen­cji, przy­szłość sztucz­nej inte­li­gen­cji w biz­ne­sie, sztucz­na inte­li­gen­cja dla pro­duk­cji i usług, algo­ryt­my sztucz­nej inte­li­gen­cji i ucze­nie maszynowe.
 • Gospo­dar­ka cyfro­wa: mode­le e‑biznesu, e‑commerce, Euro­pej­ska Cyfro­wa Przyszłość.
 • Spo­łe­czeń­stwo cyfro­we: mobil­ność, kul­tu­ra, social media, kom­pe­ten­cje cyfrowe.
 • Rynek cyfro­wy: mecha­ni­zmy eko­no­micz­ne, mode­le biz­ne­so­we, plat­for­my cyfro­we, big data i analityka.
 • Pra­ca cyfro­wa: zmie­nia­ją­ce się sek­to­ry ryn­ku pra­cy, zmia­na pra­cy, robo­ty­za­cja, automatyzacja.
 • Cyfro­wa admi­ni­stra­cja (rzą­do­wa, samo­rzą­do­wa): two­rze­nie danych, zarzą­dza­nie opar­te na danych, nowe mode­le kształ­to­wa­nia poli­ty­ki, zarzą­dza­nie infra­struk­tu­rą spo­łecz­ną i techniczną.
 • Kon­sump­cja cyfro­wa: nowe mode­le kon­sump­cji i mar­ke­tin­gu, zacho­wa­nia konsumentów.
 • Pro­duk­cja cyfro­wa: prze­mysł 4.0, cyfro­wa fabry­ka, cyfry­za­cja pro­duk­tu I usłu­gi, bliź­niak cyfro­wy w pro­duk­cji,  nowe mode­le zarzą­dza­nia pro­duk­cją, robo­ty­ka prze­my­sło­wa, auto­ma­ty­za­cja, cyfro­wy łań­cuch dostaw, inte­li­gent­ne maga­zy­no­wa­nie i logi­sty­ka, cyfry­za­cja oraz inte­gra­cja pio­no­wa i pozio­ma łań­cu­chów war­to­ści, zarzą­dza­nie cyklem życia pro­duk­tu w prze­my­śle 4.0, kon­ser­wa­cja pre­dyk­cyj­na, platformizacja.
II. Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT)
 • Apli­ka­cje kon­su­menc­kie IoT: oso­bi­ste urzą­dze­nia IoT, domo­we urzą­dze­nia IoT, tech­no­lo­gie IoT w odzie­ży, urzą­dze­nia z moż­li­wo­ścią zdal­ne­go moni­to­ro­wa­nia i wie­le innych.
 • Ener­gia IoT: inte­li­gent­ne sie­ci, zarzą­dza­nie sie­cią, zin­te­gro­wa­na kon­tro­la flo­ty pojaz­dów elek­trycz­nych, ste­ro­wa­nie i zarzą­dza­nie cie­płow­nic­twem,  zarzą­dza­nie ener­gią z bate­rii, inte­li­gent­ne budyn­ki i inne technologie.
 • Prze­my­sło­wy Inter­net Rze­czy: czuj­ni­ki, dru­ko­wa­nie 3D, sys­te­my cyber-fizycz­ne, cyfro­wy bliź­niak, AR/VR, prze­twa­rza­nie w chmu­rze, robo­ty­ka prze­my­sło­wa, cobo­ty, AGV, 5G, sztucz­na inte­li­gen­cja i ucze­nie maszy­no­we, prze­my­sło­we sys­te­my IoT i MES i wie­le innych.
 • Zdro­wie I tech­no­lo­gie IoT: inte­li­gent­na dia­gno­sty­ka, urzą­dze­nia do nosze­nia na cie­le do śle­dze­nia sta­nu zdro­wia, zarzą­dza­nie pacjen­ta­mi, dostęp­ność spe­cja­li­stów medycz­nych w odle­głych loka­li­za­cjach i wie­le innych.
 • Rol­nic­two IoT: rol­nic­two pre­cy­zyj­ne, dro­ny rol­ni­cze, inte­li­gent­ne szklar­nie, inne technologie.
 • Prze­mysł moto­ry­za­cyj­ny IoT: auto­no­micz­ne samo­cho­dy, urzą­dze­nia skła­da­ją­ce się z kamer HD, czuj­ni­ków ter­micz­nych, inte­li­gent­nych nawi­ga­to­rów, regu­la­to­ra pręd­ko­ści, czuj­ni­ków desz­czu, łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej i czuj­ni­ków zbli­że­nio­wych, sztucz­nej inte­li­gen­cji, głę­bo­kie­go ucze­nia i innych technologii.
 • Tech­no­lo­gie podwój­ne­go zasto­so­wa­nia: czuj­ni­ki, amu­ni­cja, pojaz­dy, bez­za­ło­go­we stat­ki powietrz­ne, robo­ty, urzą­dze­nia bio­me­trycz­ne i inne inte­li­gent­ne technologie.
III. Cybersecurity
 • Wyzwa­nia zwią­za­ne z gospo­dar­ką cyfro­wą i cyber­bez­pie­czeń­stwem: cyber­bez­pie­czeń­stwo w prze­my­śle 4.0, zagro­że­nia a cyber­bez­pie­czeń­stwo przed­się­bior­stwa, cyber­bez­pie­czeń­stwo i COVID-19, kra­jo­we stra­te­gie cyber­bez­pie­czeń­stwa dla gospo­dar­ki cyfro­wej, ochro­na biz­ne­su cyfro­we­go, cyber­bez­pie­czeń­stwo w ban­ko­wo­ści, cyber­bez­pie­czeń­stwo w MŚP, poli­ty­ka cyber­bez­pie­czeń­stwa Unii Euro­pej­skiej i NATO, cyber­bez­pie­czeń­stwo i ubezpieczenia.
 • Cyfro­we narzę­dzia cyber­bez­pie­czeń­stwa: opro­gra­mo­wa­nie i tech­no­lo­gie prewencyjne.
 • Usłu­gi w obsza­rze cyber­bez­pie­czeń­stwa: testy cyber­bez­pie­czeń­stwa, oce­na cyber­bez­pie­czeń­stwa, szko­le­nia z cyberbezpieczeństwa.
 • Sztucz­na inte­li­gen­cja i cyber­bez­pie­czeń­stwo: nowa meto­da wykry­wa­nia ataków.

Uczest­nic­two w wyda­rze­niu jest bez­płat­ne. Udział w spo­tka­niu bro­ker­skim jest ogra­ni­czo­ny do klien­tów, któ­rzy się zarejestrują.

Klu­czo­we informacje:

Reje­stra­cja:
5  lip­ca 202122 listo­pa­da 2021

Rezer­wa­cja spo­tkań:
5  lip­ca 202122 listo­pa­da 2021

Spo­tka­nia bro­ker­skie i warsz­ta­ty: 
24–25 listo­pa­da 2021

Dla­cze­go war­to uczestniczyć?

 • Jako nabyw­ca – znaj­dziesz euro­pej­skich dostaw­ców tech­no­lo­gii pod­czas spo­tkań brokerskich.
 • Jako kie­row­nik ds. rynku/sprzedaży – znaj­dziesz nowych euro­pej­skich klientów.
 • Jako twór­ca pro­duk­tu — znaj­dziesz part­ne­rów biz­ne­so­wych dla inno­wa­cyj­nej technologii.
 • Jako nauko­wiec – znaj­dziesz part­ne­rów do badań i roz­wo­ju oraz inspi­ra­cję do nowych badań w dzie­dzi­nie trans­for­ma­cji cyfrowej.

W jaki spo­sób możesz sko­rzy­stać z udzia­łu w tym wydarzeniu?

 • Publi­kuj i pre­zen­tuj swo­je pro­duk­ty, usłu­gi, pro­jek­ty, potrze­by biz­ne­so­we uczest­ni­kom wyda­rzeń – możesz nawet zamie­ścić film pro­mo­cyj­ny swo­je­go produktu.
 • Orga­ni­zuj nowe spo­tka­nia i nawią­zuj nowe kontakty.
 • Bądź o krok przed kon­ku­ren­cją, będąc widzia­nym i widocz­nym w trak­cie wydarzenia.

Pro­gram

Śro­da, 24 listo­pa­da 2021

Godzi­naPro­gram
09:00 – 09:30Otwar­cie i przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków DEICy 2021
09:30 – 12:00Spo­tka­nia bro­ker­skie – sesja I
30 min na spotkanie
12:00 – 14:00Warsz­tat “Digi­tal Eco­no­my, Inter­net of Things, Cyber­se­cu­ri­ty – scien­ce and prac­ti­ce” (15 min na pre­zen­ta­cję + 5 min na dys­ku­sję) – sesja II
14:00 – 17:00Spo­tka­nia bro­ker­skie – sesja III
30 min na spotkanie

Czwar­tek, 25 listo­pad 2021

Godzi­naPro­gram
09:00 – 12:00Spo­tka­nia bro­ker­skie – sesja IV
30 min na spotkanie
12:00 – 14:00Warsz­tat “Digi­tal Eco­no­my, Inter­net of things, Cyber­se­cu­ri­ty – scien­ce and prac­ti­ce” (15 min na pre­zen­ta­cję + 5 min na dys­ku­sję) – sesja V
14:00 – 16:00Spo­tka­nia bro­ker­skie – sesja VI
30 min na spotkanie
Scroll to Top