DELab UW partnerem Festiwalu Sektor 3.0 Better Living

Jak zasto­so­wa­nie tech­no­lo­gii wpły­wa na efek­tyw­ność i satys­fak­cję z pra­cy? Jak zadbać o swój dobro­stan cyfro­wy i jak budo­wać wspól­no­to­wość onli­ne? Jak pro­jek­to­wać nowo­cze­sne usłu­gi, aby jak naj­le­piej  wspie­ra­ły ideę work-life balan­ce i zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju?

Na te i inne pyta­nia już 19 maja 2021 r. odpo­wie ponad 40 eks­per­tów i eks­per­tek pod­czas Festi­wa­lu Sek­tor 3.0 Bet­ter Living ONLINE. Wyda­rze­nie, nada­wa­ne ze spe­cjal­nie zbu­do­wa­ne­go stu­dia w war­szaw­skim Kam­pu­sie Inno­wa­cji, poświę­co­ne będzie wyko­rzy­sty­wa­niu zdo­by­tych doświad­czeń i efek­tów przy­spie­szo­nej trans­for­ma­cji cyfro­wej w pro­jek­to­wa­niu nowej, płyn­nej rzeczywistości.

Chcesz być na bie­żą­co z tren­da­mi, któ­re kształ­tu­ją wymia­nę wie­dzy i infor­ma­cji w nowej rze­czy­wi­sto­ści oraz poznać prak­tycz­ne wska­zów­ki, któ­re pomo­gą Ci zadbać o balans mię­dzy rze­czy­wi­sto­ścią onli­ne i offline?

Wysłu­chaj dys­ku­sji pn. “Nowe życie, nowa pra­ca, nowe moż­li­wo­ści” pod­czas Festi­wa­lu Sek­tor 3.0 Bet­ter Living Onli­ne w godz. 10:10 – 10:50. Zapro­sze­ni goście: Michał Jawor­ski (Micro­soft), prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska (DELab UW) oraz dr Maciej Dęb­ski (Fun­da­cja DBAM O MÓJ Z@SIĘG) poroz­ma­wia­ją jak przy­spie­szo­na trans­for­ma­cja cyfro­wa wpły­wa na naszą codzien­ność i kształ­tu­je nowy model pracy.

Festi­wal Sek­tor 3.0 to naj­więk­sze wyda­rze­nie, któ­re poka­zu­je, jak tech­no­lo­gicz­ne tren­dy prze­ło­żyć na język prak­tycz­nych zasto­so­wań. Tego­rocz­na edy­cja pod hasłem „Bet­ter Living” odbę­dzie się w for­mu­le ONLINE. Wspól­nie z eks­per­ta­mi poszu­ki­wa­ne będą odpo­wie­dzi na pyta­nie, jak wyko­rzy­stać zdo­by­te doświad­cze­nia i efek­ty przy­spie­szo­nej trans­for­ma­cji cyfro­wej w pro­jek­to­wa­niu nowej, płyn­nej rze­czy­wi­sto­ści. Festi­wal to rów­nież wir­tu­al­ne miej­sce spo­tkań, dzię­ki któ­re­mu uczest­ni­cy będą mogli poroz­ma­wiać z pre­le­gen­ta­mi, odwie­dzić cyfro­we sta­no­wi­ska part­ne­rów oraz wziąć udział w dedy­ko­wa­nych konkursach. 

Zare­je­struj się bez­płat­nie już dziś: http://2021.sektor3‑0.pl/

Scroll to Top