DELab UW partnerem instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021

Ruszy­ła reje­stra­cja na XIII Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy ‒ udział sta­cjo­nar­ny! Ponad sto debat poświę­co­nych naj­ak­tu­al­niej­szym zagad­nie­niom, kil­ka­na­ście blo­ków tema­tycz­nych, sesje w ramach Euro­pe­an Tech and Start-up Days, trzy dni wypeł­nio­ne dys­ku­sja­mi, pre­zen­ta­cja­mi, spo­tka­nia­mi, wymia­ną doświad­czeń poli­ty­ków, przed­sta­wi­cie­li euro­pej­skich rzą­dów, mię­dzy­na­ro­do­we­go gro­na inwe­sto­rów i przed­się­bior­ców repre­zen­tu­ją­cych róż­ne bran­że gospo­dar­ki – 13. już edy­cja #EEC2021 odbę­dzie się w dniach 20–22 wrze­śnia 2021 r. 

Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy (EEC) to trzy­dnio­wy cykl debat i spo­tkań z udzia­łem tysię­cy gości z Pol­ski i z innych kra­jów euro­pej­skich, stał się naj­waż­niej­szą impre­zą gospo­dar­czą w Euro­pie Cen­tral­nej. W sesjach i dys­ku­sjach bie­rze co roku udział kil­ku­set pane­li­stów. Tema­ty­ka obej­mu­je aktu­al­ne kwe­stie klu­czo­we dla roz­wo­ju gospo­dar­cze­go i spo­łecz­ne­go Euro­py. Wyda­rze­nia Kon­gre­su rela­cjo­nu­je co roku oko­ło stu tytu­łów pra­so­wych i sta­cji telewizyjnych. 

Pro­gram tego­rocz­ne­go Kon­gre­su wyglą­da wyjąt­ko­wo boga­to. Czas kształ­to­wa­nia się nowe­go ładu w euro­pej­skiej i świa­to­wej gospo­dar­ce oraz życiu spo­łecz­nym, dyna­micz­ne prze­mia­ny zwią­za­ne z roz­wo­jem tech­no­lo­gii cyfro­wych, głę­bo­ka trans­for­ma­cja sek­to­ra ener­gii, wyzwa­nia doty­czą­ce wyko­rzy­sty­wa­nia zaso­bów natu­ral­nych i powstrzy­my­wa­nia zmian kli­ma­tu – wszyst­ko to dostar­cza aktu­al­nych, inspi­ru­ją­cych tema­tów do dyskusji. 

Tra­dy­cyj­nie już Kon­gre­so­wi będzie towa­rzy­szyć Euro­pe­an Tech and Start-up Days (ETSD) – spo­tka­nie łączą­ce mło­dy, kre­atyw­ny, inno­wa­cyj­ny biz­nes z tymi, któ­rzy poszu­ku­ją inspi­ra­cji i nowych moż­li­wo­ści inwe­sto­wa­nia. Pozna­my tak­że lau­re­atów szó­stej edy­cji kon­kur­su Start-up Chal­len­ge. W gro­nie Pane­li­stów i Gości tego­rocz­ne­go Kon­gre­su znaj­dą się komi­sa­rze unij­ni, poli­ty­cy z kra­ju i Euro­py, ale przede wszyst­kim sze­ro­ka repre­zen­ta­cja firm z Pol­ski i Europy,

Udział sta­cjo­nar­ny moż­li­wy jest po reje­stra­cji na stro­nie ➡ https://www.eecpoland.eu/pl/rejestracja,823/ 

W ramach tego­rocz­nej, 13. edy­cji wyda­rze­nia prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska weź­mie udział w nastę­pu­ją­cych sesjach:

21 wrze­śnia 2021 r. | 13.30–14.30 jako mode­ra­tor­ka sesji:
Tech­no­lo­gia, zarzą­dza­nie, czło­wiek
Auto­ma­ty­za­cja pro­ce­sów biz­ne­so­wych i jej skut­ki. Nowe zada­nia zwią­za­ne z przej­mo­wa­niem prost­szych aspek­tów pro­duk­cji przez tech­no­lo­gie. Nowe klu­czo­we kom­pe­ten­cje, zmia­ny w zarzą­dza­niu na ryn­ku pra­cy i w struk­tu­rze spo­łecz­nej, edu­ka­cji. Koniecz­ne nowe regu­la­cje? Kwe­stia odpo­wie­dzial­no­ści i decyzyjności.

W pane­lu udział wezmą zna­mie­ni­ci eksperci:

· Zofia Dzik, Impact inwe­stor, fun­da­tor, pre­zes zarzą­du, Huma­ni­tes Insti­tu­te – Czło­wiek i Tech­no­lo­gia
· Grze­gorz Kądzie­law­ski, dyrek­tor, Insty­tut Badań nad Sztucz­ną Inte­li­gen­cją, Aka­de­mia WSB
· Maciej Lewan­dow­ski, Head of Risk Poland, NatWest Gro­up
· Pawel Poszy­tek, dyrek­tor gene­ral­ny, Naro­do­wa Agen­cja Pro­gra­mu Era­smus+ i Euro­pej­skie­go Kor­pu­su Soli­dar­no­ści
· Pau­li­na Zadu­ra, dyrek­tor, Depar­ta­ment Ana­liz i Stra­te­gii, Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści
· Grze­gorz Zajacz­kow­ski, Lider Cyfry­za­cji Komi­sji Euro­pej­skiej na Polskę.

Peł­na agen­da dostęp­na jest na stro­nie wyda­rze­nia.

Zobacz rela­cję z pane­lu eksperckiego:

2021.09.21 Kato­wi­ce, Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy 2021, #EEC2021, sesja „Tech­no­lo­gia, Zarzą­dza­nie, Czło­wiek”, fot. PTWP 
2021.09.21 Kato­wi­ce, Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy 2021, #EEC2021, sesja „Tech­no­lo­gia, Zarzą­dza­nie, Czło­wiek”, fot. PTWP 
2021.09.21 Kato­wi­ce, Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy 2021, #EEC2021, sesja „Tech­no­lo­gia, Zarzą­dza­nie, Czło­wiek”, fot. PTWP 
2021.09.21 Kato­wi­ce, Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy 2021, #EEC2021, sesja „Tech­no­lo­gia, Zarzą­dza­nie, Czło­wiek”, fot. PTWP 
2021.09.21 Kato­wi­ce, Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy 2021, #EEC2021, sesja „Tech­no­lo­gia, Zarzą­dza­nie, Czło­wiek”, fot. PTWP 
2021.09.21 Kato­wi­ce, Euro­pej­ski Kon­gres Gospo­dar­czy 2021, #EEC2021, sesja „Tech­no­lo­gia, Zarzą­dza­nie, Czło­wiek”, fot. PTWP
Scroll to Top