DOSTĘPNE WSPARCIE FINANSOWE UE DLA POLSKICH MŚP

25 listo­pa­da o godzi­nie 11:00 odbę­dzie się webi­nar o moż­li­wym wspar­ciu finan­so­wym dla MŚP.

Dowie­dzieć się tam będzie moż­na mię­dzy inny­mi:
- Gdzie już albo jesz­cze jest dostęp­ne wspar­cie ?
- Jak przy­go­to­wać się i sku­tecz­nie pozy­skać finan­so­wa­nie UE/EFG?

Udział w Webi­na­rium jest bez­płat­ny. Pro­si­my o zgło­sze­nia na adres kpk@kpkUE.gov.pl do 24 listo­pa­da br.

Przewiń do góry