Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE

W śro­dę 13 maja o godzi­nie 16:00
Dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska oraz Dr Rena­ta Włoch wygło­si­ły wykład:

POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE
KOMPETENCJE CYFROWE MSP

6 maja 2015 r. Komi­sja Euro­pej­ska ogło­si­ła stra­te­gię Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go. Czy pol­skie MSP są przy­go­to­wa­ne na szan­se i zagro­że­nia zwią­za­ne ze wzro­stem kon­ku­ren­cyj­no­ści w warun­kach cyfro­wej gospo­dar­ki? Czy pol­scy przed­się­bior­cy i pra­cow­ni­cy dys­po­nu­ją kom­pe­ten­cja­mi cyfro­wy­mi i potra­fią je roz­wi­jać? Jakie są barie­ry wdra­ża­nia cyfro­wych tech­no­lo­gii w małych i śred­nich przed­się­bior­stwach? Na te i inne pyta­nia spró­bu­je­my odpo­wie­dzieć posił­ku­jąc się dany­mi DESI (Digi­tal Eco­no­my and Socie­ty Index) i Eurostat.

Dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska Pro­gram Eko­no­micz­ny – Innovation&Smart Economy
Dr Rena­ta Włoch Pro­gram Spo­łecz­ny – Jobs&Skill for the Future

Miej­sce:
BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
sala 315, III piętro
(wjazd win­dą przy głów­nym wej­ściu do biblio­te­ki, następ­nie do koń­ca kory­ta­rza i na prawo)

Czas:
Śro­da 13.05.2015, godz. 16:00.

DELabTALKS-Sledziewska-Wloch

Scroll to Top