Dochodzenie wierzytelności poza granicami Polski ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia wierzytelności w Niemczech 14 czerwca 2018 roku

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w semi­na­rium z cyklu Euro­pej­skie Przed­się­bior­stwo pt. Docho­dze­nie wie­rzy­tel­no­ści poza gra­ni­ca­mi Pol­ski ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem docho­dze­nia wie­rzy­tel­no­ści w Niem­czech”, któ­re jest zor­ga­ni­zo­wa­ne przez ośro­dek Enter­pri­se Euro­pe Network dzia­ła­ją­cy przy Pol­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści.

Semi­na­rium odbę­dzie się 14 czerw­ca 2018 roku, w War­sza­wie, w Sien­na Tra­ining Cen­tre, ul. Sien­na 73, w godzi­nach 10:30 – 14:30.

Pod­czas semi­na­rium jego uczest­ni­cy będą mie­li moż­li­wość uzy­ska­nia infor­ma­cji doty­czą­cych wybo­ru pra­wa przy pod­pi­sy­wa­nia umo­wy oraz dzia­łań przed­są­do­wych w spra­wach docho­dze­nia rosz­czeń trans­gra­nicz­nych. Zosta­ną poru­szo­ne też tema­ty zwią­za­ne z postę­po­wa­niem sądo­wych, takie jak: kosz­ty pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia w Niem­czech, moż­li­wość uzy­ska­na pomo­cy praw­nej z urzę­du, ter­mi­ny pro­ce­so­we i przedaw­nie­nia rosz­czeń.

Link do pro­gra­mu i reje­stra­cji: http://www.een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/dochodzenie-wierzytelnosci-poza-granicami-polski-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-dochodzenia-wierzytelnosci-w-niemczech-14-czerwca.html

Uczest­nic­two w semi­na­rium jest bez­płat­ne. Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.

Pierw­szeń­stwo w udzia­le w semi­na­rium mają fir­my z tere­nu woj. mazo­wiec­kie­go, łódz­kie­go, kujaw­sko-pomor­skie­go i pomor­skie­go. PARP zastrze­ga sobie pra­wo wybo­ru uczest­ni­ków semi­na­rium w przy­pad­ku dużej licz­by zgło­szeń.

W razie dodat­ko­wych pytań pro­szę o kon­takt z Ane­tą Nagrod­kie­wicz z ośrod­ka Enter­pri­se Euro­pe Network (tel. 22 432 85 47, e‑mail: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl).

Przewiń do góry