#1 Praca w czasach pandemii

Tema­tem pierw­sze­go odcin­ka pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są wyzwa­nia i szan­se, jakie przed licz­ny­mi sek­to­ra­mi ryn­ku sta­wia przej­ście na tryb pra­cy zdal­nej. Pan­de­mia COVID-19 przy­spie­szy­ła zna­czą­co pro­ces cyfry­za­cji ryn­ku pra­cy, a to z kolei stwo­rzy­ło nacisk na dosko­na­le­nie kom­pe­ten­cji przy­szło­ści, poma­ga­ją­cych przy­sto­so­wać się do pra­cy pro­jek­to­wej w warun­kach zdalnych.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska. W pod­ca­ście poru­szo­ne zosta­ły takie kwe­stie, jak:
– warun­ki, jakie nale­ży speł­nić, by efek­tyw­nie przejść na pra­cę zdalną,
– czym są kom­pe­ten­cje przy­szło­ści i dla­cze­go w obec­nych warun­kach zysku­ją nie­by­wa­łe znaczenie,
– jakie wyzwa­nia zwią­za­ne z pra­cą zdal­ną i cyfry­za­cją gospo­dar­ki cze­ka­ją przed­się­bior­ców i pracowników,
– w jaki spo­sób pan­de­mia i pra­ca zdal­na zmie­nią per­spek­ty­wy stu­den­tów na ryn­ku pracy.

Udostępnij

„To nie jest tak, że tech­no­lo­gie cyfro­we ura­tu­ją sytu­ację, ale mogą nam pomóc i uła­twić życie w bar­dzo spe­cy­ficz­nych oko­licz­no­ściach. Jeśli spoj­rzy­my na tę sytu­ację z per­spek­ty­wy roz­wo­ju i trans­for­ma­cji gospo­dar­ki cyfro­wej, widzi­my jak waż­nym jest ona czyn­ni­kiem. Gdy sta­je się wymu­szo­na, mamy moż­li­wość obser­wo­wa­nia trans­for­ma­cji w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych […] ucy­fro­wie­nie pra­cy doty­czy tych dzia­łal­no­ści, w któ­rych tech­no­lo­gie cyfro­we fak­tycz­nie mogą być zasto­so­wa­ne – gdzie uzu­peł­nia­ją bądź zastę­pu­ją czło­wie­ka w jego dzia­ła­niach. Potrze­bu­je­my rów­nież odpo­wied­nich pro­ce­sów wdro­żo­nych przez fir­my. Bar­dzo waż­ne sta­ją się wresz­cie kom­pe­ten­cje przyszłości”.

― dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­ca DELab UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top