#11 Rynek muzyczny i nowe sposoby konsumowania muzyki

Jede­na­sty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest tema­ty­ce zmian na ryn­ku muzycz­nym, jakie doko­na­ły się pod wpły­wem pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i prze­nie­sie­nia aktyw­no­ści kul­tu­ral­nej do sieci.

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Woj­tek Har­dy. W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
- zmia­ny na ryn­ku muzycz­nym, będą­ce skut­kiem pan­de­mii COVID-19,
- mody­fi­ka­cja kon­tak­tu z ulu­bio­ny­mi wyko­naw­ca­mi,
- wpływ zwięk­szo­nej ilo­ści wol­ne­go cza­su na kon­su­mo­wa­nie muzy­ki i słu­cha­nie radia,
- kon­dy­cja bran­ży muzycz­nej w dobie koro­na­wi­ru­sa,
- pozy­tyw­ne aspek­ty tego, co dzie­je się obec­nie w sek­to­rze muzycz­nym – czy muzy­ka sta­ła się bar­dziej dostęp­na?
- zmia­ny w spo­so­bie pod­cho­dze­nia do pra­cy arty­stów i ich twórczości.

Udostępnij

„Sprze­daż płyt ma się gorzej – tu jest wie­le czyn­ni­ków. Raz, że nie może­my pójść do skle­pu fizycz­ne­go, by taką pły­tę kupić. Dwa, że Ama­zon prze­stał w któ­rymś momen­cie roz­sy­łać pły­ty, by sku­pić się na bar­dziej pil­nie potrzeb­nych pro­duk­tach. W więk­szo­ści świa­ta nie powi­nien być to aż tak duży pro­blem w tym sen­sie, że pły­ty są mniej­szo­ścią, jeśli cho­dzi o dys­try­bu­cję muzy­ki […] Kon­cer­ty do dla wie­lu arty­stów i arty­stek głów­ne źró­dło zarob­ku. To, co widzi­my, to prze­no­sze­nie wyda­rzeń onli­ne. Pro­blem w tym, że trud­no się to monetyzuje”.

― dr Woj­tek Har­dy, Ana­li­tyk DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry