#12 Dezinformacja, fake newsy i sposoby weryfikacji informacji

Dwu­na­sty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest zagad­nie­niu dez­in­for­ma­cji – zja­wi­sku, któ­re zyska­ło na sile wraz z nara­sta­ją­cą pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa.

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Domi­nik Bator­ski (ICM UW). W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
- kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne w pro­ce­sie wery­fi­ka­cji infor­ma­cji,
- czyn­ni­ki, któ­re dopro­wa­dzi­ły do tego, że XXI wiek stał się erą dez­in­for­ma­cji
- spo­so­by wery­fi­ka­cji wia­ry­god­no­ści infor­ma­cji w obli­czu zale­wu bez­war­to­ścio­wy­mi new­sa­mi,
- meto­dy wal­ki z dez­in­for­ma­cją wśród cyfro­wych gigan­tów: Face­bo­oka i Google,
- zwią­zek pan­de­mii z łatwiej­szym ule­ga­niem dez­in­for­ma­cji przez odbiorców.

Udostępnij

„Jest kil­ka głów­nych moty­wa­cji do two­rze­nia dez­in­for­ma­cji. Cza­sem jest to kwe­stia tego, że ktoś cze­goś nie doczy­ta i zaczy­na upo­wszech­niać infor­ma­cję, któ­rej sam dobrze nie poznał i docho­dzi do jakichś skrzy­wień. Kie­dy indziej są to infor­ma­cje, któ­re są fał­szy­we, ale są upo­wszech­nia­ne po to, by na ich dodat­ko­wo zaro­bić. Tutaj moty­wa­cje są róż­ne. Część ruchów antysz­cze­pion­ko­wych zara­bia na sprze­da­ży jakichś tera­pii, leków, tutaj ta for­ma dez­in­for­ma­cji jest for­mą zara­bia­nia. Mamy też dez­in­for­ma­cję poli­tycz­ną w tej poli­ty­ce mię­dzy­na­ro­do­wej, w któ­rej są zaan­ga­żo­wa­ne służ­by, czy dez­in­for­ma­cję w celach poli­tycz­nych, gdzie dez­in­for­ma­cja jest spo­so­bem na wal­kę z prze­ciw­ni­ka­mi poli­tycz­ny­mi czy mobi­li­za­cję wła­snych członków”.

― dr Domi­nik Bator­ski, Inter­dy­scy­pli­nar­ne Cen­trum Mode­lo­wa­nia Mate­ma­tycz­ne­go i Kom­pu­te­ro­we­go UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top