#13 Kult „twardych danych” i pandemia COVID-19

Trzy­na­sty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest wykre­som i danym doty­czą­cym pan­de­mii COVID-19 oraz zja­wi­sku spo­łecz­ne­go zain­te­re­so­wa­nia zagad­nie­nia dany­mi.

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest Jarek Kopeć. W roz­mo­wie poru­szo­ne zosta­ły takie zagad­nie­nia, jak:
- spo­so­by efek­tyw­ne­go czy­ta­nia wykre­sów, któ­re jed­no­cze­śnie pozwa­la­ją uchro­nić się przed sta­niem się ofia­rą mani­pu­la­cji dany­mi,
- źró­dła wia­ry­god­nych danych na temat koro­na­wi­ru­sa (a tak­że innych fra­pu­ją­cych kwe­stii),
- powo­dy, dla któ­rych współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwa tak łatwo fety­szy­zu­ją „twar­de dane” i kwe­stie, któ­re spra­wia­ją, że licz­by są dla nas tak kuszą­ce, że z łatwo­ścią wpa­da­my w zasta­wio­ne przez nie pułap­ki,
- John Snow i jego wpływ na dzi­siej­szą naukę oraz wykre­sy roz­prze­strze­nie­nia się pan­de­mii COVID-19.

Udostępnij

„Mam wra­że­nie, że kul­tu­ra danych po pierw­sze wzię­ła się z gospo­dar­ki cyfro­wej – żyje­my w sytu­acji, w któ­rej wszę­dzie nam się tłu­ma­czy, że naj­bar­dziej war­to­ścio­wym dobrem, któ­re może­my mieć do dys­po­zy­cji, są dane. Obser­wu­je­my gar­gan­tu­icz­ne biz­ne­sy budo­wa­ne na czymś innym niż daw­niej. Nagle oka­zu­je się, że może­my mieć fir­mę, któ­ra nie obra­ca żad­ny­mi mate­rial­ny­mi dobra­mi, obra­ca infor­ma­cją pod posta­cią danych. Po pierw­sze to sygnał z ryn­ku. Z per­spek­ty­wy dzien­ni­kar­skiej czy opo­wia­da­nia o rze­czy­wi­sto­ści, dane są takim nowym rodza­jem tre­ści, któ­ry inte­re­su­je czy­tel­ni­ków (…) Sytu­acja któ­rą mamy teraz, sytu­acja pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa jest szcze­gól­na, bo histo­ria poka­za­ła, że takie momen­ty kry­zy­sów zdro­wot­nych, to momen­ty, w któ­rych dane i wizu­ali­za­cje danych są jaki­miś prze­ło­mo­wy­mi ele­men­ta­mi komunikacji”.

― Jarek Kopeć, ana­li­tyk „Gaze­ty Wybor­czej” i dok­to­rant na wydzia­le Artes Libe­ra­les UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top