#14 Transformacja cyfrowa versus pandemia

W czter­na­stym odcin­ku pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” głów­nym tema­tem jest przy­spie­szo­na trans­for­ma­cja cyfro­wa, dzie­ją­ca się na naszych oczach za spra­wą pan­de­mii COVID-19.

Eks­pert­ka­mi w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską są prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i prof. Rena­ta Włoch, autor­ki mono­gra­fii „Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat”. W roz­mo­wie eks­pert­ki wery­fi­ku­ją tezy zawar­te w ich publi­ka­cji oraz poru­sza­ją takie zagad­nie­nia, jak:
- pro­ble­my i wyzwa­nia, z któ­ry­mi przy­szło nam mie­rzyć się w związ­ku z pan­de­mią,
- czyn­ni­ki, bez któ­rych cyfro­wa trans­for­ma­cja nie ma szans na roz­wój,
- aspek­ty cyfro­wej trans­for­ma­cji, któ­re wymknę­ły się spod kon­tro­li i któ­rych skut­ków nie uda­ło się popraw­nie prze­wi­dzieć,
- zja­wi­sko wiel­kie­go gro­ma­dze­nie danych w cza­sie pan­de­mii i szan­se jego prze­ło­że­nia na wiel­ką ana­li­zę danych.

Udostępnij

„Przede wszyst­kim widzi­my, że zmie­nia się śro­do­wi­sko pra­cy i śro­do­wi­sko naucza­nia, prze­cho­dzi­my maso­wo na pra­cę zdal­ną i wszę­dzie tam, gdzie fir­my mogły wyko­rzy­stać tech­no­lo­gie, tam wpro­wa­dza­ły bez­piecz­ną dla pra­cow­ni­ków pra­cę zdal­ną. W związ­ku z czym obser­wu­je­my boom roz­wią­zań do komu­ni­ko­wa­nia się. Przy tym roz­wi­ja­ją się narzę­dzia do dzie­le­nie się wie­dzą, wspól­ne­go udzia­łu w pro­jek­tach (…) widzi­my jak fir­my muszą wyka­zać się dużą kre­atyw­no­ścią, nastę­pu­ją zmia­ny pro­fi­lu dzia­łal­no­ści. I oczy­wi­ście roz­wój narzę­dzi, któ­re mają kon­tro­lo­wać nasze zdrowie”

― prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­ca DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

„Trans­for­ma­cja cyfro­wa nie jest o tech­no­lo­giach. Tech­no­lo­gie są warun­kiem koniecz­nym, ale nie­wy­star­cza­ją­cym i teraz widzi­my to jak w soczew­ce. Nie będzie trans­for­ma­cji cyfro­wej bez zmia­ny postaw, wypra­co­wa­nia prak­tyk życia codzien­ne­go i życia zawo­do­we­go, któ­re spra­wia­ją, że jeste­śmy w sta­nie pra­co­wać z tech­no­lo­gią. Nie będzie trans­for­ma­cji cyfro­wej bez roz­wo­ju nowych kom­pe­ten­cji, dzię­ki któ­rym będzie­my w sta­nie wyko­rzy­sty­wać poten­cjał nowych tech­no­lo­gii. Tak­że bez zmia­ny orga­ni­za­cyj­nej i pro­ce­so­wej. Tu kry­tycz­ne zna­cze­nie ma cyfro­we przy­wódz­two, któ­re rozu­mie dla­cze­go zmia­na jest koniecz­na, a tech­no­lo­gią jest wtór­na, a pod­sta­wo­wym czyn­ni­kiem są ludz­kie postawy”.

― prof. Rena­ta Włoch, Koor­dy­na­tor­ka DELab UW, Wydział Socjo­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry