#15 Trafność modelowania pandemii

Pięt­na­sty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest zagad­nie­niu mode­lo­wa­nia pro­ce­sów spo­łecz­nych – naj­le­piej obra­zu­ją­cym to przy­kła­dem są prze­wi­dy­wa­nia doty­czą­ce roz­prze­strze­nia­nia się koronawirusa.

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Fran­ci­szek Rakow­ski, autor mode­lu roz­wo­ju epi­de­mii, któ­ry poru­sza kwe­stie zwią­za­ne m.in. z:
- róż­ni­ca­mi i roz­bież­no­ścia­mi, poja­wia­ją­cy­mi się mię­dzy pro­gno­za­mi np. roz­wo­ju pan­de­mii COVID-19,
- czyn­ni­ka­mi, któ­re nale­ży wziąć pod uwa­gę, aby móc opra­co­wać moż­li­wie jak naj­traf­niej­szą pro­gno­zę,
- zna­cze­niem poję­cia „traf­no­ści” w two­rze­niu mode­li mate­ma­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych,
- prze­wi­dy­wa­nia­mi odno­śnie tego, co cze­ka nas w naj­bliż­szych mie­sią­cach, przy uwzględ­nie­niu danych uzy­ska­nych w pro­ce­sie mode­lo­wa­nia oraz kwe­stii same­go prze­wi­dy­wal­no­ści koro­na­wi­ru­sa,
- moż­li­wo­ści prze­wi­dze­nia dowol­ne­go zja­wi­ska,
- typów pro­ce­sów, któ­rych nie da się ująć w mode­lu i prze­szkód unie­moż­li­wia­ją­cych two­rze­nie prognoz.

Udostępnij

„Model opie­ra się o wie­le para­me­trów i jeste­śmy w sta­nie tak dopa­so­wać para­me­try, tak ska­li­bro­wać model, żeby tra­jek­to­rie, któ­re widzi­my w mode­lu podą­ża­ły tymi ścież­ka­mi, któ­re są obser­wo­wa­ne w rze­czy­wi­sto­ści. Pyta­nie jest takie, jaka jest siła pre­dyk­cyj­na tego mode­lu. W ska­li krót­ko­ter­mi­no­wej – cał­kiem nie­zła. Uży­tecz­ność tego mode­lu jest cał­kiem spo­ra, bo może­my badać wpływ róż­nych obostrzeń na ska­lę dyna­mi­ki, w szcze­gól­no­ści lokal­nie, regio­nal­nie. Trze­ba pamię­tać, że w nauce poru­sza­my się w para­dyg­ma­cie Pop­pe­row­skim, hipo­te­tycz­no-fal­sy­fi­ka­cyj­nym. Mamy pew­ną hipo­te­zę, model, ale póź­niej pró­bu­je się go fal­sy­fi­ko­wać. O ile z doświad­cze­niem fizycz­nym czy che­micz­nym jest pewien układ kon­tro­lo­wa­ny eks­pe­ry­men­tal­ny, o tyle spo­łe­czeń­stwo i sytu­acja pan­de­mii nie jest powta­rzal­ny. W związ­ku z tym ufa­my, że nasze ogól­ne zdol­no­ści są na tyle duże, że nie jeste­śmy zbyt dale­ko od wia­ry­god­ne­go mode­lu roz­prze­strze­nia­nia się pandemii”. 

― dr Fran­ci­szek Rakow­ski, Cen­trum Mode­lo­wa­nia Mate­ma­tycz­ne­go i Kom­pu­te­ro­we­go UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry