#19 Cyfryzacja Ameryki Łacińskiej

Tematy: cyfryzacja

Dzie­więt­na­sty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest tema­ty­ce Ame­ry­ki Łaciń­skiej z per­spek­ty­wy pro­ce­su cyfry­za­cji regionu.

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Joan­na Gocłow­ska-Bolek (WNPiSM UW), któ­ra przed­sta­wia pogłę­bio­ne wnio­ski z wła­snych badań pro­wa­dzo­nych w regio­nie Ame­ry­ki Łaciń­skiej oraz zasta­na­wia się nad:
- głów­ny­mi i nie do koń­ca oczy­wi­sty­mi barie­ra­mi pro­ce­su cyfry­za­cji regio­nu,
- spo­so­ba­mi wyrów­ny­wa­nia moż­li­wo­ści kon­ku­ro­wa­nia kon­ty­nen­tu z inny­mi kra­ja­mi,
- kon­dy­cją sek­to­ra edu­ka­cji i admi­ni­stra­cji publicz­nej w peł­nym sprzecz­no­ści regio­nie,
- pozio­mem kom­pe­ten­cji cyfro­wych poszcze­gól­nych grup mieszkańców. 

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„W obli­czu pan­de­mii oka­zu­je się, że zale­d­wie 20% dzie­ci i mło­dzie­ży ma dostęp do szko­ły zdal­nej. To pogłę­bia jesz­cze wyklu­cze­nie. Jed­nym z waż­nych aspek­tów, o któ­rych nale­ży powie­dzieć, jest ogrom­ne zróż­ni­co­wa­nie spo­łecz­ne w Ame­ry­ce Łaciń­skiej, to zna­czy jest duża gru­pa osób sła­bo sytu­owa­nych, któ­re mają pro­blem z utrzy­ma­niem się, codzien­nym funk­cjo­no­wa­niem, w związ­ku z tym rów­nież gor­szy dostęp i do inter­ne­tu, i do edu­ka­cji. Bar­dzo popu­lar­ne wśród klas wyż­szych, ale i kla­sy śred­niej aspi­ru­ją­cej jest posy­ła­nie dzie­ci do szkół pry­wat­nych. Jeśli ktoś rze­czy­wi­ście liczy, że jego dziec­ko mia­ło­by kon­ty­nu­ować naukę, posła­nie do szko­ły pry­wat­nej jest pierw­szym wybo­rem. Bied­niej­sza część spo­łe­czeń­stwa, któ­re zda­je sobie spra­wę z tego, że prze­ła­ma­nie tego zaklę­te­go krę­gu bie­dy i nie­chęć do powie­la­nia mię­dzy­po­ko­le­nio­wych wzo­rów leży w tym, że nale­ży inwe­sto­wać w edu­ka­cję dzie­ci, też skłon­na jest wybie­rać szko­ły pry­wat­ne (…) Sytu­acja ucy­fro­wie­nia admi­ni­stra­cji publicz­nej rze­czy­wi­ście kule­je. Naj­czę­ściej jest tak, że insty­tu­cje admi­ni­stra­cji cen­tral­nej mają swo­je stro­ny, w róż­nym stop­niu są one aktu­al­ne. Nato­miast jeśli cho­dzi o samo­rzą­dy lokal­ne, któ­re przy­kła­da­ją mniej­szą wagę, dys­po­nu­ją mniej­szy­mi środ­ka­mi, to cyfry­za­cja jest pro­ble­mem. Myślę, że więk­szym pro­ble­mem będzie biu­ro­kra­cja, któ­ra wią­że się z niskim pozio­mem cyfry­za­cji (…) W Ame­ry­ce Łaciń­skiej zna­leźć moż­na wie­le pozy­tyw­nych przy­kła­dów, gdzie inno­wa­cyj­ność jest duża i wdra­ża­nie przy­kła­dów dzia­łań takich jak start-up, gdzie zaan­ga­żo­wa­ne są mło­de oso­by to coś, o czym war­to wspo­mnieć. Wie­lu Laty­no­ame­ry­ka­nów zna świet­nie język angiel­ski, widzi­my przy­kła­dy kra­jów, któ­re są wyso­ko innowacyjne”.

― dr Joan­na Gocłow­ska-Bolek, Ośro­dek Ana­liz Poli­to­lo­gicz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Przewiń do góry