#2 Studia i epidemia

Dru­gi odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest zagad­nie­niu nauki zdal­nej – szans, a przede wszyst­kim wyzwań, przed jaki­mi sek­tor szkol­nic­twa wyż­sze­go sta­nął w obli­czu pan­de­mii. Warun­ki izo­la­cji spo­łecz­nej i przej­ście w tryb zdal­ny posta­wi­ły spo­łecz­ność aka­de­mic­ką przed wyzwa­niem kon­ty­nu­acji edu­ka­cyj­nej misji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go w nie­spo­ty­ka­nych dotąd warun­kach, jed­nak wypo­sa­że­ni w tech­no­lo­gicz­ne zasoby.

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr hab. Tomasz Kop­czew­ski. W pod­ca­ście poru­szo­ne zosta­ły takie tema­ty, jak:
– moż­li­wość ist­nie­nia uczel­ni, któ­re reali­zu­ją jedy­nie naucza­nie on-line,
– oce­na szans i zagro­żeń, wią­żą­cych się z przej­ściem szkol­nic­twa wyż­sze­go w tryb zdalny,
– warun­ki nie­zbęd­ne do efek­tyw­ne­go pro­wa­dze­nia kur­sów e‑learingowych,
– moż­li­wość kon­ty­nu­acji misji edu­ka­cyj­nej Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego,w obli­czu róż­ne­go rodza­ju ogra­ni­czeń, jakie nakła­da na uczel­nie pandemia.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
„Idea jest taka, by nie odróż­niać pra­cy przy tabli­cy, ze stu­den­ta­mi z pra­cą e‑learningową (…), by ten sam con­tent był dostęp­ny dla wszyst­kich. W obu for­mach poja­wia się pro­blem akty­wi­za­cji – by stu­dent nie nudził się, miał poczu­cie spraw­czo­ści, pozna­wał, a nie wku­wał. Nie jestem fanem zajęć w for­mie stre­amin­gu. W takiej sytu­acji po dru­giej stro­nie poja­wia się obo­jęt­ność (…) Nauka w pro­ce­sie lear­nin­gu nakie­ro­wa­na jest bar­dziej na two­rze­nie cie­ka­wo­ści świata”.

― dr hab. Tomasz Kop­czew­ski, adiunkt na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Przewiń do góry