#21 Tajniki eye-trackingu

Dwu­dzie­sty pierw­szy odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest meto­do­lo­gii badań oku­lo­gra­ficz­nych, tech­nicz­nych aspek­tach bada­nia i jego zasto­so­wa­niu w róż­nych obsza­rach codzien­ne­go życia.

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr hab. Tomasz Gac­kow­ski (WNE UW), któ­ry odpo­wia­da na pyta­nia o:
- war­to­ści poznaw­cze badań eye-trac­kin­go­wych,
- pro­ce­sy, w któ­rych wyko­rzy­stu­je się śle­dze­nie ruchu ludz­kich oczu,
- zagro­że­nia i pożyt­ki pły­ną­cych z tej meto­dy dla kon­su­men­tów,
- obsza­ry (poza mar­ke­tin­giem), w któ­rych wyko­rzy­stu­je się eye-trac­king jako narzę­dzie (nie­ko­niecz­nie badawcze).

Udostępnij

„Badania okulograficzne są kluczowym narzędziem do określania przyjazności różnego rodzaju interfejsów technologicznych. To znaczy jesteśmy na podstawie badań okulograficznych, które możemy robić w modelu stacjonarnym, czyli takim, kiedy ktoś siedzi i patrzy na określony monitor, ale także i w modelu mobilnym, gdy nasza rzeczywistość jest jedną wielką sceną, którą badamy. Jeśli nie mamy ograniczeń co do miejsca i czasu realizacji takiego badania, to jesteśmy w stanie monitorować oczy naszych respondentów w dowolnych warunkach (...) W tym miejscu, gdzie mamy zidentyfikowane fiksacje okulograf mówi nam, że wystąpił atraktor, wzrok spoczął na określoną ilość czasu. Kapitalną informacją są sakady – pozwalają określić np. skuteczność marki”.

― dr hab. Tomasz Gackowski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry