#21 Tajniki eye-trackingu

Dwu­dzie­sty pierw­szy odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest meto­do­lo­gii badań oku­lo­gra­ficz­nych, tech­nicz­nych aspek­tach bada­nia i jego zasto­so­wa­niu w róż­nych obsza­rach codzien­ne­go życia.

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr hab. Tomasz Gac­kow­ski (WNE UW), któ­ry odpo­wia­da na pyta­nia o:
- war­to­ści poznaw­cze badań eye-trac­kin­go­wych,
- pro­ce­sy, w któ­rych wyko­rzy­stu­je się śle­dze­nie ruchu ludz­kich oczu,
- zagro­że­nia i pożyt­ki pły­ną­cych z tej meto­dy dla kon­su­men­tów,
- obsza­ry (poza mar­ke­tin­giem), w któ­rych wyko­rzy­stu­je się eye-trac­king jako narzę­dzie (nie­ko­niecz­nie badawcze).

Udostępnij

„Bada­nia oku­lo­gra­ficz­ne są klu­czo­wym narzę­dziem do okre­śla­nia przy­ja­zno­ści róż­ne­go rodza­ju inter­fej­sów tech­no­lo­gicz­nych. To zna­czy jeste­śmy na pod­sta­wie badań oku­lo­gra­ficz­nych, któ­re może­my robić w mode­lu sta­cjo­nar­nym, czy­li takim, kie­dy ktoś sie­dzi i patrzy na okre­ślo­ny moni­tor, ale tak­że i w mode­lu mobil­nym, gdy nasza rze­czy­wi­stość jest jed­ną wiel­ką sce­ną, któ­rą bada­my. Jeśli nie mamy ogra­ni­czeń co do miej­sca i cza­su reali­za­cji takie­go bada­nia, to jeste­śmy w sta­nie moni­to­ro­wać oczy naszych respon­den­tów w dowol­nych warun­kach (…) W tym miej­scu, gdzie mamy ziden­ty­fi­ko­wa­ne fik­sa­cje oku­lo­graf mówi nam, że wystą­pił atrak­tor, wzrok spo­czął na okre­ślo­ną ilość cza­su. Kapi­tal­ną infor­ma­cją są saka­dy – pozwa­la­ją okre­ślić np. sku­tecz­ność marki”.

― dr hab. Tomasz Gac­kow­ski, Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top