#24 Cyfrowa rewolucja sektora bankowości

Dwu­dzie­sty czwar­ty odci­nek pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” poświę­co­ny jest tema­ty­ce prze­mian tech­no­lo­gicz­nych w sek­to­rze ban­ko­wo­ści, któ­ry uwa­żać moż­na za naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ny pod wzglę­dem kom­pe­ten­cji cyfrowych. 

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, któ­ra opo­wia­da o naj­now­szym bada­niu zespo­łu DELab UW oraz odpo­wia­da na pyta­nia o:
- cel bada­nia sek­to­ra ban­ko­wo­ści oraz ele­men­ty, któ­re wyróż­nia­ją go na tle innych branż,
- prze­mia­ny pra­cy w sek­to­rze ban­ko­wym,
- wid­mo zwol­nień, zwią­za­ne z tym, że coraz wię­cej czyn­no­ści ban­ko­wych wyko­nu­je­my sami jako klien­ci,
- widocz­ne w wyni­kach bada­nia pro­ce­sy i zmia­ny, któ­rych jako klien­ci nie dostrze­ga­my, a któ­re mogą być zna­czą­ce dla sek­to­ra ban­ko­we­go,
- wery­fi­ka­cję tezy o „eli­tar­no­ści ban­kow­ców” – zaawan­so­wa­nych ana­li­tycz­nie i posia­da­ją­cych roz­bu­do­wa­ne kom­pe­ten­cje cyfro­we pra­cow­ni­kach bran­ży finansowej. 

Udostępnij

„Z mojej per­spek­ty­wy sek­tor finan­so­wych czy ban­ko­wy od same­go począt­ku opie­rał się na danych. W jego dzia­łal­no­ści szcze­gól­nie waż­ne są dane – jest tego bar­dzo dużo, przy czym poja­wia­ją się nowe źró­dła danych, któ­re są dostęp­ne rów­nież dla ban­ków, poja­wia się nowe oto­cze­nie kon­ku­ren­cyj­ne – weszły fin-techy, ale też big techy, któ­re sta­ją się bez­po­śred­ni­mi kon­ku­ren­ta­mi naszych ban­ków. Mamy nowe­go klien­ta, któ­ry ma nowe kom­pe­ten­cje, nową posta­wę, ina­czej się zacho­wu­je i też nie­sa­mo­wi­ty roz­wój pro­duk­tów, któ­ry wyni­ka z tego, że w oto­cze­niu kon­ku­ren­cyj­nym ban­ków zna­la­zły się głów­nie fir­my technologiczne”.

― prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­ca DELab UW, Wydział Nauk Eko­no­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top