#26 Bezpieczeństwo danych osobowych w sieci

Tema­tem dwu­dzie­ste­go szó­ste­go odcin­ka pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są dane oso­bo­we – ich sku­tecz­na ochro­na oraz poten­cjal­ne zagro­że­nia prywatności. 

Eks­pert­ką w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Joan­na Mazur, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia o:
- poję­cie danych oso­bo­wych oraz miej­sca, w któ­rych może­my je zosta­wić, dzie­ląc się naszą pry­wat­no­ścią w sie­ci,
- bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych i insty­tu­cje, któ­re czu­wa­ją nad prze­strze­ga­niem pra­wa w zakre­sie ochro­ny danych na pozio­mie kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym,
- (nie)dozwolone dzia­ła­nia na danych oraz domnie­ma­ną zgo­dę, któ­rą wyra­ża­my, poda­jąc nasze dane na por­ta­lach inter­ne­to­wych,
- RODO i ochro­na naszych danych oso­bo­wych,
- oce­nę dzia­łań Unii Euro­pej­skiej w zakre­sie ochro­ny danych osobowych.

Udostępnij

„Z per­spek­ty­wy mniej zain­te­re­so­wa­ne­go ochro­ną danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ka inter­ne­tu, wpro­wa­dze­nie ochro­ny danych oso­bo­wych, czy­li RODO spra­wi­ło, że kwe­stia ta sta­ła się bar­dziej roz­po­zna­wal­na i dostrze­ga­na. RODO jest aktem pra­wa unij­ne­go, któ­re mia­ło na celu doko­na­nie refor­my pra­wa w tym zakre­sie. To nie jest tak, że przed RODO na pozio­mie Unii Euro­pej­skiej dane oso­bo­wy nie były dostrze­żo­ne i regu­lo­wa­ne. Mie­li­śmy od poło­wy lat 90. dyrek­ty­wę, któ­ra two­rzy­ła ramy praw­ne­go tego, w jaki spo­sób, w jakich celach, na jakich zasa­dach moż­na prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jakie pra­wa mają użyt­kow­ni­cy. Tyl­ko pro­blem z dyrek­ty­wą pole­ga na tym, że zobo­wią­zu­je pań­stwa do osią­gnię­cia jakichś kon­kret­nych celów, ale zosta­wia im swo­bo­dę co do środ­ków uży­tych do ich osią­gnię­cia. Przyj­mu­jąc roz­po­rzą­dze­nie, np. RODO, ujed­no­li­ca­my prze­pi­sy, nie zosta­wia­my pań­stwom swo­bo­dy, ale two­rzy­my jed­no­li­te ramy. Zasad­ni­czym cele było wzmoc­nie­nie ochro­ny danych w warun­kach gospo­dar­ki cyfrowej”.

― Joan­na Mazur, Ana­li­tycz­ka DELab UW, Wydział Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top