Podcast

Efekt Sieci #27 – Czy internet rzeczy może wymknąć się spod naszej kontroli?

Poglądowa ilustracja reprezentująca nagrywanie podcastu

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tema­tem pierw­sze­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest inter­net rze­czy (IoT). W 2017 roku Bill Gates w jed­nym z wywia­dów postu­lo­wał, by roz­wa­żyć wpro­wa­dze­nie opo­dat­ko­wa­nia maszyn i robo­tów. Par­la­ment Euro­pej­ski co praw­da zajął się tym pro­jek­tem, ale pomysł nie został (póki co) przy­ję­ły. Otwie­ra to jed­nak dys­ku­sję, jak bar­dzo ludz­ko powin­ni­śmy trak­to­wać roboty. 

Eks­per­tem w roz­mo­wie z dr Justy­ną Pokoj­ską jest dr Seba­stian Szy­mań­ski, filo­zof i antro­po­log kul­tu­ro­wy z Kole­gium Artes Libe­ra­les, któ­ry odpo­wia­da na pyta­nia o:
- defi­ni­cję obser­wo­wa­ne­go od dłuż­sze­go cza­su wzro­stu popu­lar­no­ści urzą­dzeń z obsza­ru IoT – czy nie­sie to za sobą zmia­nę jako­ści życia ich użyt­kow­ni­ków, czy jest jedy­nie modą, któ­rej chęt­nie ule­ga­my,
- cel, w jakim wpro­wa­dza­my do naszych domów robo­ty i to, na czym pole­ga inte­li­gen­cja przed­mio­tów codzien­ne­go użyt­ku,
- korzy­ści dla spo­łe­czeń­stwa, pły­ną­ce z roz­wo­ju inter­ne­tu rze­czy,
- gra­ni­cę samo­ucze­nia się maszyn – czy pew­ne­go dnia smart-urzą­dza­nia poko­na­ją nas swo­ją inte­li­gen­cją?
- moż­li­wość reali­za­cji dys­to­pij­nych sce­na­riu­szy, w któ­rych maszy­ny zaczną żyć wła­snym życiem,
- koniecz­ność zaufa­nia urzą­dze­niom z obsza­ru IoT, by móc z nich korzystać.

„Zagro­że­nie pły­nie nie tyle ze stro­ny robo­tów, któ­re mia­ły­by prze­jąć wła­dzę nad świa­tem i rzą­dzić ludź­mi, ile raczej z tego, że takie urzą­dze­nia kolo­ni­zu­ją coraz to nowe obsza­ry życia. O ile jeste­śmy w mia­rę sku­tecz­nie kon­tro­lo­wać to, co dzie­je się z infor­ma­cja­mi na nasze temat wte­dy, kie­dy wie­my gdzie i w jaki spo­sób są one gro­ma­dzo­ne, to w momen­cie, gdy są one gro­ma­dzo­ne prak­tycz­nie wszę­dzie, tego rodza­ju kon­tro­la sta­je się siłą rze­czy znacz­nie bar­dziej ogra­ni­czo­na. Zagro­że­nia etycz­ne są oczy­wi­ste. To, że za pomo­cą gro­ma­dzo­nych infor­ma­cji może­my mani­pu­lo­wać wybo­ra­mi, wpły­wać na decy­zje kon­su­men­tów. Bar­dzo czę­sto tego rodza­ju infor­ma­cje pozwa­la­ją tym, któ­rzy je gro­ma­dzą wręcz dowie­dzieć się wię­cej na temat użyt­kow­ni­ków niż oni sami wie­dzą. Czę­sto wyda­je nam się, że mamy takie a nie inne pre­fe­ren­cje, a zebra­ne dane mogą poka­zać, że wybie­ra­my zupeł­nie coś inne­go. Czy prze­sta­nie­my być potrzeb­ni? Wąt­pię. Z tego pro­ste­go wzglę­du, że ktoś będzie musiał gene­ro­wać te dane, a kto będzie to robił, jeśli nie my?„

― dr Seba­stian Szy­mań­ski, Kole­gium Artes Liberales

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Przewiń do góry