Podcast

Efekt Sieci #30 – Odczarowanie mitów na temat efektywnej edukacji

Poglądowa ilustracja reprezentująca nagrywanie podcastu

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tema­tem czwar­te­go odcin­ka kolej­ne­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są efek­tyw­ne meto­dy naucza­nia i zdo­by­wa­nia kom­pe­ten­cji. Alvin Tof­fler stwier­dził, że anal­fa­be­ta­mi XXI wie­ku nie będą ci, któ­rzy nie zna­ją Exce­la, lub nie potra­fią pro­gra­mo­wać, ale ci, któ­rzy nie potra­fią się uczyć nowych rze­czy i oduczać sta­rych. Czy mity doty­czą­ce kom­pe­ten­cji i tego, że war­to wie­dzieć dużo spraw­dza­ją się w życiu, w sys­te­mie edu­ka­cji i na ryn­ku pracy?

Eks­per­tem odcin­ka jest dr Tomasz Gaj­de­ro­wicz (WNE UW) z Fun­da­cji Nauko­wej Evi­den­ce Insti­tu­te, któ­ry odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- kom­pe­ten­cje, któ­rych uczo­no nas w szko­le jesz­cze deka­dę temu, a dziś oka­zu­ją się cał­ko­wi­cie zbęd­ne,
- zmia­ny w sys­te­mie edu­ka­cji i wyni­ki badań empi­rycz­nych doty­czą­cych sku­tecz­ne­go ucze­nia,
- warun­ki pro­wa­dze­nia efek­tyw­nej i przy­jem­nej nauki zdal­nej w dobie pan­de­mii COVID-19,
- kom­pe­ten­cje, któ­rych nale­ża­ło­by dziś uczyć mło­dych Pola­ków, żeby byli kon­ku­ren­cyj­ni na ryn­ku pra­cy, wobec gwał­tow­ne­go roz­wo­ju nowych tech­no­lo­gii,
- spo­sób, w jaki powin­na się zmie­nić edu­ka­cja, by nie dopu­ścić do roz­wi­nię­cia się tzw. „use­less class” (ang. bez­u­ży­tecz­na kla­sa), ludzi, któ­rzy w świe­cie robo­tów nie będą już potrzeb­ni,
- rolę uczel­ni w wypo­sa­ża­niu mło­dych ludzi w odpo­wied­nie kompetencje.

„Funk­cjo­nu­ją­ce sze­ro­ko zda­nie o tym, że nasza edu­ka­cja była w pewien spo­sób ana­chro­nicz­na, dzi­siaj powin­ni­śmy uczyć w inny spo­sób kry­tycz­ne­go myśle­nia czy umie­jęt­no­ści XXI wie­ku oczy­wi­ście brzmi świet­nie i jest w tym wie­le praw­dy, Nato­miast pro­blem w tym, że nasze mózgi jako takie, funk­cjo­nu­ją dokład­nie tak samo, czy to 20 lat temu, czy dzi­siej­szych dzie­ci. To, że dziś inne kom­pe­ten­cje potrzeb­ne są na ryn­ku pra­cy nie prze­kła­da się jesz­cze bez­po­śred­nio na to, jak powin­ni­śmy dzie­ci uczyć. Przez Fun­da­cję zro­bi­li­śmy takie ćwi­cze­nie, żeby spraw­dzić na bazie arty­ku­łów nauko­wych, tego, co nauka, psy­cho­lo­gia kogni­tyw­na wie na temat tego, w jaki spo­sób nasz mózg się uczy, jakie tech­ni­ki ucze­nia i jaka wie­dza jest napraw­dę po pierw­sze potrzeb­na, a poza tym jaki spo­sób ucze­nia jest sku­tecz­ny. Wnio­ski z tego są dosyć zaska­ku­ją­ce. Praw­da jest taka, że nowe tren­dy w dosto­so­wa­niu sty­lów ucze­nia do potrzeb ucznia nie znaj­du­ją potwier­dze­nia w bada­niach nauko­wych. Są całe meta­ana­li­zy poka­zu­ją­ce, że wie­le tych tren­dów i nowi­nek funk­cjo­nu­ją­cych w edu­ka­cji są zupeł­nie nie­sku­tecz­ne. Tak napraw­dę, kie­dy się zasta­no­wi­my na tym, czym jest kry­tycz­ne myśle­nie, jest to tak napraw­dę pamię­ta­nie pew­nych sche­ma­tów roz­wią­zań, któ­re umie­my sto­so­wać do nowych rzeczy.

― dr Tomasz Gaj­de­ro­wicz, WNE UW, Fun­da­cja Evi­den­ce Institute

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Przewiń do góry